ОП 2021

Освітня програма “Архівістика та управління документацією” 2021 р.

Навчальний план, затверджений 2021 р.

Дійсний для студентів ОП «Архівістика та управління документацією» ОР «Бакалавр»

Навчальний план ОПП «Архівістика та управління документацією»

  • 2021/2022 н.р. для 1 курсу
  • 2022/2023 н.р. для 1-2 курсу
  • 2023/2024 н.р. для 1-3 курсу
  • з 2024/2025 н.р. для 1-4 курсу

Обов’язкові навчальні дисципліни

Назва дисципліни Семестр Кількість кредитів Лекції (години) Семінар. заняття (години) Практич. заняття (години) Форма контролю
Іноземна мова 1 4 60 залік
Вступ до університетських студій 1 2 30 залік
Історія української та зарубіжної культури 1 5 40 30 іспит
Вступ до спеціальності 1 3 30 залік
Історія архівної справи 1 3 44 іспит
Діловодство 1 3 30 14 іспит
Спеціальні історичні дисципліни 1 4 30 30 іспит
Історія  Стародавнього світу та середніх віків 1 3 30 14 залік
Іноземна мова 2 4 60 іспит
Архівознавство: наукові основи та сучасна практика 2 5 32 28 іспит
Науковий образ світу 2 3 34 залік
Інформаційно-аналітична діяльність 2 4 30 30 іспит
Історія державних установ України 2 3 30 14 залік
Палеографія і дипломатика 2 4 34 18 залік
Давня та нова історія України 2 3 30 14 залік
Історія книги і книгодрукування 2 4 34 18 іспит
Іноземна мова 3 2 30 залік
Національний архівний фонд України 3 4 30 30 іспит
Бібліотекознавство та бібліографія 3 5 40 30 іспит
Історія та теорія документознавства 3 5 44 30 іспит
Нова та новітня історія країн світу 3 3 30 14 залік
Аналітико-синтетичне опрацювання інформаційних ресурсів 3 4 30 30 іспит
Іноземна мова 4 2 30 залік
Інформаційний менеджмент 4 4 30 30 іспит
Керування документаційними процесами 4 3 28 16 іспит
Джерелознавство 4 4 32 28 іспит
Новітня історія України 4 3 30 14 залік
Організація науково-дослідної роботи студента 4 3 28 14 залік
Іноземна мова 5 2 30 іспит
Управлінське документознавство 5 4 30 30 іспит
Соціально-політичні студії 5 3 24 16 залік
Електронний документообіг 5 5 30 30 залік
Архіви та архівні системи зарубіжних країн 5 5 40 30 іспит
Іноземна мова 6 2 30 іспит
Cистеми управління базами даних 6 3 30 14 залік
Електронне урядування 6 3 32 12 іспит
Теорія та практика референтської діяльності 6 3 16 28 залік
Зарубіжна архівна україніка 6 4 30 30 іспит
Іноземна мова 7 1 14 іспит
Web- програмування та проектування сайтів 7 3 20 18 залік
Інформаційні технології, системи і ресурси в архівній та бібліотечній справі 7 4 20 20 залік
Філософія 7 4 30 16 іспит
Менеджмент в архівній справі 7 4 30 20 іспит
Стандартизація та сертифікація (за фаховим спрямуванням) 8 3 26 16 іспит
Наукометрія та бібліометрія 8 3 26 14 іспит
Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності 8 3 30 залік
Історична екологія 8 3 30 залік
Теорія і практика зв’язків з громадскістю 8 4 20 28 іспит

Дисципліни вільного вибору студента

Студенти мають можливість обрати блок та окремі дисципліни вільного вибору.

Блок «Менеджмент архівної справи» передбачає більш глибоке вивчення сучасних тенденцій розвитку архівної справи, діяльності архівних установ, управління архівною галуззю.

Блок «Управління інформаційно-документаційною діяльністю» знайомить студентів з нормативно-правовим та методичним забезпеченням керування, документаційними процесами, можливостями застосування новітніх інформаційно-комунікаційних технологій для вдосконалення практик виробництва інформаційних продуктів і послуг.

Згідно з п.п. 2.2.2-2.2.7 «Положення про порядок реалізації студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір дисциплін» здобувачі освіти мають безумовне право обрати навчальні дисципліни з обов’язкових та вибіркових частин навчальних планів інших спеціальностей того самого рівня, а за умови погодження із деканом факультету / директором інституту – з програм іншого рівня.

Блок дисциплін вибору студента

«Менеджмент архівної справи»

Назва дисципліни Семестр Кількість кредитів Лекції (години) Семінар. заняття (години) Форма контролю
Сучасна система архівних установ України 3 4 30 30 залік
Організація роботи з особовими архівними фондами 4 4 30 30 залік
Доступ до інформації та організація використання архівних документів 5 4 30 30 іспит
Архіви літератури і мистецтва у сучасному культурному та інформаційному просторі 5 4 30 30 залік
Аудіовізуальні архіви 6 4 30 30 іспит
Інформаційні ресурси архівів з історії української державності 6 4 30 30 залік
Міжнародне співробітництво в інформаційній, архівній та бібліотечній сфері 7 4 20 20 іспит
Організація діяльності економічних та бізнес-архівів 7 4 20 20 залік
Електронні архіви та інформаційні ресурси 8 4 20 20 залік
Безпека та збереження архівів під час збройних конфліктів, природних і техногенних катастроф 8 4 26 14 іспит

Блок дисциплін вибору студента «Управління інформаційно-документаційною діяльністю»

Назва дисципліни Семестр Кількість кредитів Лекції (години) Семінар. заняття (години) Форма контролю
Основи інформаційної культури 3 4 30 30 залік
Нормативно-правове та нормативно-методичне керування документаційними процесами 4 4 30 30 залік
Патентознавство та авторське право 5 4 30 30 іспит
Археографія 5 4 30 30 залік
Основи функціонування фахових періодичних видань 6 4 30 30 іспит
Архівні інформаційні ресурси та соціальні комунікації в мережі Інтернет 6 4 30 30 залік
Маркетинг інформаційних продуктів та послуг 7 4 20 20 іспит
Електронні ресурси україніки 7 4 20 20 залік
Оцифрування документальної спадщини: технології та управління 8 4 20 20 залік
Дистантні інформаційні сервіси 8 4 26 14 іспит

 

Вибір з переліку

Семестр Кількість кредитів форма контролю
Перелік № 1 3 3 залік
Джерела з історії української культури
Історія України в документальному кіно
Перелік № 2 4 3 залік
Геральдика та сфрагістика
Вступ до вивчення середньовічних рукописів (англійською мовою)
Перелік № 3 5 3 залік
Культурні та природні пам’ятки всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
Музеєзнавство
Перелік № 4 6 3 залік
Архівні ресурси з історії світового українства: інформаційний потенціал
Український Київ ХІХ-ХХ ст.: люди і пам’ятки
Перелік № 5 7 3 залік
Основи академічного письма
Основи загальної та соціальної психології
Перелік № 6 8 3 залік
Колекції видатних музеїв світу
Заборонена музика в СРСР

Практики

Практики студентів є невідʼємною складовою процесу підготовки здобувачів освіти історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проходження практик є обовʼязковим для всіх здобувачів, що навчаються з відривом від виробництва за освітньою програмою «Архівістика та управління документацією» спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа.

Метою практик є практичне закріплення здобувачами освіти теоретичних знань, набуття професійних і загальних компетентностей. Практичну підготовку здобувачів освіти проводять із урахуванням компетентнісного підходу на обладнаних відповідним чином базах практики Університету, в державних архівних установах, у наукових установах, на підприємствах, в організаціях, у закладах освіти та культури України.

 Положення про проведення практик

Назва та вид практики Семестр Кількість кредитів Кількість тижнів Форма контолю
Архівна практика 2 3 2 Диф. залік
Інформаційно-аналітична практика 4 3 2 Диф. залік
Виробнича практика в державних установах 6 3 2 Диф. залік

Курсові та кваліфікаційна роботи

На 2 та 3 курсі здобувачі освітньої програми «Архівістика та управління документацією» першого (бакалаврського) рівня освіти виконують курсові роботи, на 4 курсі – кваліфікаційну роботу.

Положення про курсові та кваліфікаційну роботи

Курсова робота є одним із видів індивідуального завдання, виконується відповідно до навчального плану з метою закріплення, поглиблення й узагальнення знань, що отримані здобувачами освіти за час навчання. Студент виконує не більше однієї курсової роботи за семестр. Підготовка курсової роботи сприяє формуванню загальних та фахових компетентностей (знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності, здатність до письмої, усної та електронної комунікації державною мовою, здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел, здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт, приймати обґрунтовані рішення,застосовувати у фаховій діяльності знання наукових принципів та методів архівознавства, документознавства, джерелознавства, здатність використовувати сучасні прикладні комп’ютерні технології, програмне забезпечення, мережеві та мобільні технології для вирішення професійних завдань, здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності, постійного підвищення рівня інформаційної культури) та програмних результатів навчання (узагальнювати, аналізувати і синтезувати інформацію в діяльності, пов’язаній із її пошуком, накопиченням, зберіганням та використанням, знати і розуміти основні закономірності розвитку людської цивілізації, застосовувати в професійній діяльності знання з історії та організації інформаційної, архівної та бібліотечної справи в Україні та світі, оцінювати результати діяльності та відстоювати прийняті рішення, вільно спілкуватися з професійних питань, включаючи усну, письмову та електронну комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов, навчатися з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань, володіти методами наукового дослідження, вміти визначати перспективні теми для проведення досліджень, систематично опрацьовувати нові фахові видання). Тематика курсових робіт має відповідати практичним потребам фаху або завданням навчальної дисципліни.

Кваліфікаційна робота – самостійна робота студента, що передбачає розв’язання складного спеціалізованого завдання зі спеціальності, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов, із застосуванням комп’ютерних та програмних засобів. У ході підготовки та захисту кваліфікаційної роботи випускники повинні продемонструвати:

знання теорії, історії, принципів та методів організації архівної, інформаційної та бібліотечної справи, сучасної практики і зарубіжного досвіду архівознавства та документознавства, методики наукового дослідження, систематизації та аналізу документної інформації, застосування технології системного аналізу архівної та інформаційної діяльності;

вміння здійснювати аналіз наукової літератури та фахової періодики з актуальних проблем архівної, бібліотечної та інформаційної справи, архівознавства та документознавства; проводити аналіз змісту документів, визначати історико-культурну цінність;використовувати автоматизовані інформаційно-пошукові системи у науковому дослідженні; робити самостійні висновки, узагальнення та прогнози.

Публічний захист кваліфікаційної роботи здійснюється відкрито i гласно, з врахуванням результатів перевірки роботи на відповідність принципам академічної доброчесності. З метою публічного ознайомлення кваліфікаційна робота розміщується на офіційному сайті закладу вищої освіти або його структурного підрозділу. У курсових та кваліфікаційній роботах не може бути академічного плагіату, фальсифікації та фабрикації.