ОП 2018

Освітня програма “Архівістика та управління документацією” 2018 р.

Навчальний план, затверджений 2019 р.

Дійсний для студентів ОП «Архівістика та управління документацією» ОР «Бакалавр»

  • 2019/2020 н.р. для 1 курсу
  • 2020/2021 н.р. для 1-2 курсу
  • 2021/2022 н.р. для 1-3 курсу
  • з 2022/2023 н.р. для 1-4 курсу

Обов’язкові навчальні дисципліни

Назва дисципліни Семестр Кількість кредитів Лекції (години) Семінар. заняття (години) Практик. заняття (години) Форма контролю
Іноземна мова 1 7 102 проміжний контроль
Вступ до університетських студій 1 2 30 залік
Історія української та зарубіжної культури 1 5 40 30 іспит
Вступ до спеціальності 1 2 30 залік
Історія архівної справи 1 3 44 іспит
Діловодство 1 3 30 14 іспит
Історія Стародавнього світу 1 3 30 14 залік
Спеціальні історичні дисципліни 1 4 30 30 іспит
Іноземна мова 2 7 120 іспит
Архівознавство 2 4 32 28 іспит
Науковий образ світу 2 3 34 залік
Палеографія і дипломатика 2 4 34 18 залік
Історія книги і книгодрукування 2 4 34 18 іспит
Історія середніх віків та раннього нового часу 2 3 32 12 залік
Давня та нова історія України 2 3 30 14 залік
Національний архівний фонд України 3 4 30 30 іспит
Бібліотекознавство та бібліографія 3 4 30 30 іспит
Інформаційно-аналітична діяльність 3 4 30 30 іспит
Нова та новітня історія країн світу 3 3 30 14 залік
Організація науково-дослідної роботи студента 3 3 28 14 залік
Історія та теорія документознавства 3 5 44 30 іспит
Інформаційний менеджмент 4 3 30 14 іспит
Керування документаційними процесами 4 3 28 16 іспит
Джерелознавство 4 4 32 28 залік
Історія державних установ 4 3 30 14 іспит
Аналітико-синтетичне опрацювання інформаційних ресурсів 4 3 30 14 залік
Новітня історія України 4 3 30 14 залік
Управлінське документознавство 5 4 30 30 іспит
Електронний документообіг 5 3 30 14 залік
Соціально-політичні студії 5 3 24 16 залік
Архіви та архівні системи зарубіжних країн 5 5 40 30 іспит
Музеєзнавство 5 3 30 14 залік
Теорія та практика референтської діяльності 6 3 16 28 залік
Зарубіжна архівна україніка 6 4 30 30 іспит
Основи загальної та соціальної психології 6 3 30 14 залік
Системи управління базами даних 6 3 30 14 іспит
Електронне урядування 6 3 32 12 іспит
Інформаційні технології, системи і ресурси в архівній та бібліотечній справі 7 4 18 22 залік
Історіографія 7 4 22 18 залік
Іноземна мова 7 1 іспит
Філософія 7 4 30 16 іспит
Менеджмент в архівній справі 7 5 30 20 іспит
Історична екологія 8 3 30 залік
Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності 8 3 30 залік
Українське та зарубіжне архівне законодавство 8 4 16 30 іспит
Стандартизація та сертифікація (за фаховим спрямуванням) 8 5 30 20 іспит
Наукова експертиза документів 8 5 30 20 іспит

Дисципліни вільного вибору студента

Студенти мають можливість обрати блок та окремі дисципліни вільного вибору.

Блок «Менеджмент архівної справи» передбачає більш глибоке вивчення сучасних тенденцій архівної справи.

Блок «Управління інформаційно-документаційною діяльністю» знайомить студентів з керуванням документаційними процесами.

Згідно з п.п. 2.2.2-2.2.7 «Положення про порядок реалізації студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір дисциплін» здобувачі освіти мають безумовне право обрати навчальні дисципліни з обов’язкових та вибіркових частин навчальних планів інших спеціальностей того самого рівня, а за умови погодження із деканом факультету / директором інституту – з програм іншого рівня.

Блок дисциплін вибору студента

«Менеджмент архівної справи»

Назва дисципліни Семестр Кількість кредитів Лекції (години) Семінар. заняття (години) Форма контролю
Сучасна система архівних установ України 3 4 30 30 залік
Архіви політичних партій і громадських організацій: джерельно-інформаційний потенціал 4 4 30 30 залік
Доступ до інформації та організація використання архівних документів 5 4 30 30 іспит
Архіви літератури і мистецтва у сучасному культурному та інформаційному просторі 5 4 30 30 залік
Аудіовізуальні архіви 6 4 30 30 іспит
Інформаційні ресурси архівів з історії української державності 6 4 30 30 залік
Міжнародне архівне співробітництво 7 5 30 20 іспит
Організація діяльності економічних та бізнес-архівів 7 4 24 20 залік
Електонні архіви та інформаційні ресурси 8 3 20 10 залік
Безпека та збереження архівів під час збройних конфліктів, природних і техногенних катастроф 8 3 20 10 іспит

Блок дисциплін вибору студента «Управління інформаційно-документаційною діяльністю»

Назва дисципліни Семестр Кількість кредитів Лекції (години) Семінар. заняття (години) Форма контролю
Адміністративна система України 3 4 30 30 залік
Нормативно-правове та нормативно-методичне забезпечення керування документаційними процесами 4 4 30 30 залік
Патентознавство 5 4 30 13 залік
Архівна та бібліографічна евристика 5 4 30 30 залік
Періодика в системі масової комунікації 6 4 30 30 іспит
Національні та міжнародні цифрові ресурси документальної спадщини 6 4 30 30 залік
Маркетинг інформаційних продуктів та послуг 7 5 30 20 іспит
Електронні ресурси україніки 7 4 24 20 залік
Оцифрування історичної спадщини: технології та управління 8 3 20 10 залік
Дистантні інформаційні сервіси 8 3 20 10 іспит

 

Вибір з переліку

Семестр Кількість кредитів форма контролю
Перелік № 1 3 3 залік
Джерела з історії української культури
Історія архівознавчої думки
Перелік № 2 4 3 залік
Документи особового походження у складі Національного архівного фонду України
Геральдика та сфрагістика в архівній справі
Перелік № 3 5 3 залік
Генеалогія та просопографія в архівістиці
Архівне описування
Перелік № 4 6 3 залік
Архівні ресурси з історії світового українства: інформаційний потенціал
Українська та зарубіжна архівна періодика
Перелік № 5 7 3 залік
Археографія
Архівні технології
Перелік № 6 8 3 залік
Теорія і практика зв’язків із громадськістю
Технології зберігання та реставрації документів

Практики

Практики студентів є невідʼємною складовою процесу підготовки здобувачів освіти історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проходження практик є обовʼязковим для всіх здобувачів, що навчаються з відривом від виробництва за освітньою програмою “Архівістика та управління документацією” спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа.

Метою практик є практичне закріплення здобувачами освіти теоретичних знань, набуття професійних і загальних компетентностей. Практичну підготовку здобувачів освіти проводять із врахуванням компетентнісного підходу на обладнаних відповідним чином базах практики Університету, в органах державної влади, у наукових установах, на підприємствах, в організаціях, у закладах освіти та культури України та інших країн, в експедиційному чи екскурсійному режимі без стаціонарного місця базування.

 Положення про проведення практик

Назва та вид практики Семестр Кількість кредитів Кількість тижнів Форма контолю
Архівна практика 2 3 2 Диф. залік
Інформаційно-аналітична практика 4 3 2 Диф. залік
Виробнича практика в державних установах 6 3 2 Диф. залік

Курсові роботи

На 2, 3 та 4 курсах здобувачі освітньої програми «Архівістика та управління документацією» першого (бакалаврського) рівня освіти виконують курсові роботи.

Курсова робота є одним із видів індивідуального завдання, виконується відповідно до навчального плану з метою закріплення, поглиблення й узагальнення знань, що отримані здобувачами освіти за час навчання. Студент виконує не більше однієї курсової роботи за семестр. Підготовка курсової роботи сприяє формуванню загальних та фахових компетентностей (знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності, здатність до письмої, усної та електронної комунікації державною мовою, здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел, здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт, приймати обґрунтовані рішення,застосовувати у фаховій діяльності знання наукових принципів та методів архівознавства, документознавства, джерелознавства, здатність використовувати сучасні прикладні комп’ютерні технології, програмне забезпечення, мережеві та мобільні технології для вирішення професійних завдань, здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності, постійного підвищення рівня інформаційної культури) та програмних результатів навчання (узагальнювати, аналізувати і синтезувати інформацію в діяльності, пов’язаній із її пошуком, накопиченням, зберіганням та використанням, знати і розуміти основні закономірності розвитку людської цивілізації, застосовувати в професійній діяльності знання з історії та організації інформаційної, архівної та бібліотечної справи в Україні та світі, оцінювати результати діяльності та відстоювати прийняті рішення, вільно спілкуватися з професійних питань, включаючи усну, письмову та електронну комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов, навчатися з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань, володіти методами наукового дослідження, вміти визначати перспективні теми для проведення досліджень, систематично опрацьовувати нові фахові видання). Тематика курсових робіт має відповідати практичним потребам фаху або завданням навчальної дисципліни. У курсових роботах не може бути академічного плагіату, фальсифікації та фабрикації.

Атестація випускників проводиться у формі комплексного кваліфікаційного іспиту зі спеціальності, завершується видачею документа встановленого зразка про присудження ступеня бакалавр із присвоєнням кваліфікації: бакалавр інформаційної, бібліотечної та архівної справи. У ході комплексного кваліфікаційного іспиту випускники повинні продемонструвати:

знання принципів та методів організації архівної, інформаційної та бібліотечної справи, теорії та практики архівістики, документознавства, засад та методів інформаційно-аналітичної діяльності, керування діловодними та документаційними процесами, особливостей управління системою архівних установ України усіх форм власності, основних етапів історії, напрямів та сучасних тенденцій діяльності вітчизняних і зарубіжних архівів, перспектив розвитку міжнародного архівного співробітництва;

вміння здійснювати аналіз наукової літератури та періодики з актуальних проблем архівної, бібліотечної та інформаційної справи, архівознавства, діловодства та документознавства; орієнтуватись у законодавчій та нормативній базі роботи архівів, архівних і діловодних підрозділів установ різного рівня підпорядкування та форм власності; здійснювати аналіз змісту документів, визначати історико-культурну цінність, проводити їх наукову експертизу, відбір для постійного зберігання, володіти методикою систематизації, описування, встановлення інформаційного потенціалу, його використання в науковій та інформаційно-аналітичній діяльності.