Архівознавство

«Архівознавство» – нормативний курс, спрямований на формування у студентів цілісних знань з історії та теорії архівознавства, розуміння його ролі та місця в структурі історичної науки, значення архівів у життєдіяльності суспільства. Викладається студентам історичного факультету ОР «Бакалавр» на ІІ курсі у 4 семестрі в обсязі 90 год. / 2 кредитів ECTS, з них лекцій 34 год.самостійної роботи 36 год.; форма підсумкового контролю – залік.

Викладач: Палієнко Марина Геннадіївна, доктор історичних наук, професор.

Курс «Архівознавство» спрямований на засвоєння студентами основних тенденцій та закономірностей становлення і розвитку архівної справи в Україні, опанування теоретичними та методичними засадами формування Національного архівного фонду України, ознайомлення з організацією зберігання та використання  національної архівної спадщини, діяльністю українських та зарубіжних архівних установ, оволодіння навичками пошуку та використання ретроспективної документної інформації в архівах.

Архівознавство розглядається як наукова система, яка вивчає історію, теорію і практику архівної справи, її правові та економічні засади, архівний менеджмент та інформаційні системи, принципи формування і використання архівного фонду, технологію зберігання та використання документів.

У процесі вивчення курсу особлива увага приділяється таким ключовим проблемам, як періодизація розвитку архівознавчих знань; принципи і методи архівознавства; архівна термінологія, основні поняття архівознавства.

Розглядається історія виникнення архівів, їх розвиток у добу Середньовіччя, особливості функціонування архівів та розвитку архівної справи у ранньомодерний період. Формування моделі архіву нового часу. Процеси інституціоналізації історичної науки та їх вплив на розвиток архівної справи та розробку теоретику-методологічних засад архівної науки у ХІХ ст.

Історія та загальні тенденції розвитку архівної справи в Україні та світі у ХХ ст. Архіви радянського періоду. Архіви в роки Другої світової війни, переміщення документальних зібрань та проблеми реституції. Розвиток архівної науки та практики.

Архівна система незалежної України. Структура та правові засади формування Національного архівного фонду. Організація роботи архівів, їх комплектування, систематизація та класифікація архівних документів. Експертиза цінності документів. Архівне описування.

Доступ до архівної інформації, організація її використання та науково-довідковий апарат архівів. Інформатизація архівної справи та створення електронних архівів. Архівні ресурси в мережі Інтернет. Роль та місце архівів в інформаційному суспільстві. Провідні тенденції та характерні особливості розвитку архівів у світі у сучасний період. Зарубіжна архівна україніка та її основні комплекси.

Соціокультурна місія архівів. Архіви як установи пам’яті. Поглиблення міжнародного архівного співробітництва та участь українських архівістів у міжнародних архівних програмах. Стратегія ЮНЕСКО та Ради Європи щодо розвитку архівів. Еволюція архівів та архівної науки в інформаційному суспільстві. Зміни архівознавчих парадигм. Архіви як установи пам’яті. Образ «архіву» у сучасному науковому дискурсі.