ОП «Архівістика та управління документацією»

Спеціальність: 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Освітній рівень: перший (бакалаврський)

Форма навчання: денна

Галузь знань: 02 «Культура і мистецтво»

Гарант ОП: доктор історичних наук, професор кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Калакура Ярослав Степанович

Мета освітньої програми

Надати освіту з архівної справи та управління документацією з широким доступом до працевлаштування, сформувати фахові компетентності для реалізації професійних завдань у галузі архівної та інформаційної справи, документознавства, вмінь здійснювати управління документаційними процесами та аналітико-синтетичне опрацювання інформації, експертизу цінності документів, їх облік, систематизацію, описування, вивчення та зберігання з метою подальшого наукового та суспільного використання, підготувати фахівців із особливим інтересом до архівів та архівної справи, знанням їх джерельно-інформаційного потенціалу, з можливостями подальшого навчання для здобуття освітнього ступеня магістра.

Особливості освітньої програми

Програма націлена на підготовку фахівців для архівної галузі та сфери управління документацією, передбачає співпрацю з роботодавцями, практичні заняття у державних архівних установах у м. Києві.

Програмні результати навчання

Обов’язкові дисципліни освітньої програми передбачають отримання випускниками всіх професійних компетентностей, що необхідні в подальшій трудовій діяльності у галузі архівної, інформаційної та бібліотечної справи. Компетентності та програмні результати навчання освітньої програми сформовані відповідно до стандарту вищої освіти спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» бакалаврського рівня освіти.

Програмні результати навчання:

 1. Володіти знаннями з теорії і методики архівознавства та документознавства, історії становлення й сучасної організації системи архівної справи і діловодства в Україні та за кордоном.
 2. Знати та розуміти природу документів, історію їхнього походження, історико-культурну цінність, принципи функціонування документів упродовж всього їх життєвого циклу, від створення та обігу до передавання на зберігання в архівні установи.
 3. Узагальнювати, аналізувати і синтезувати інформацію в діяльності, пов’язаній із її пошуком, накопиченням, зберіганням та використанням.
 4. Знати і розуміти основні закономірності розвитку людської цивілізації, застосовувати в професійній діяльності знання з історії та організації інформаційної, архівної та бібліотечної справи в Україні та світі.
 5. Знати, розуміти та застосовувати в практичній діяльності законодавчі та галузеві нормативні документи.
 6. Забезпечувати ефективність функціонування документно-комунікаційних систем.
 7. Володіти методами проведення експертизи цінності, систематизації, описування, обліку документів та формування архівних фондів, застосовувати набуті знання у практичній діяльності з метою організації зберігання та забезпечення доступу до документної інформації, її широкого використання.
 8. Здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання професійних завдань, а також володіти методами інформаційно-аналітичного та джерелознавчого опрацювання документної інформації.
 9. Знати і розуміти наукові засади організації, модернізації та впровадження новітніх технологій в інформаційній, бібліотечній та архівній діяльності.
 10. Застосовувати у професійній діяльності технології інформаційного менеджменту, створення і підтримки функціонування електронних бібліотек та архівів, методологію вивчення та задоволення культурних та інформаційних потреб користувачів.
 11. Керувати документаційними процесами діяльності установ, користуватися засобами електронного документообігу, організовувати референтну та офісну діяльність.
 12. Застосовувати сучасні методики і технології автоматизованого опрацювання інформації, формування та використання електронних інформаційних ресурсів та сервісів.
 13. Оцінювати результати діяльності та відстоювати прийняті рішення.
 14. Оцінювати можливості застосування новітніх інформаційно-комп’ютерних та комунікаційних технологій для вдосконалення практик виробництва інформаційних продуктів і послуг.
 15. Вільно спілкуватися з професійних питань, включаючи усну, письмову та електронну комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов.
 16. Використовувати різноманітні комунікативні технології для ефективного спілкування на професійному, науковому та соціальному рівнях на засадах толерантності, діалогу і співробітництва.
 17. Приймати обґрунтовані управлінські та технологічні рішення.
 18. Бути відповідальним, забезпечувати ефективну співпрацю в команді.
 19. Навчатися з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань, володіти методами наукового дослідження, вміти визначати перспективні теми для проведення досліджень, систематично опрацьовувати нові фахові видання.
 20. Реалізовувати свої права та обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати та поширювати цінності громадянського суспільства, права і свободи людини і громадянина України.
 21. Впроваджувати та використовувати комунікаційні технології у соціальних системах, мультимедійне забезпечення інформаційної діяльності, технології веб-дизайну та веб-маркетингу.
 22. Використовувати знання технічних характеристик, конструкційних особливостей, призначення і правил експлуатації комп’ютерної техніки та офісного обладнання для вирішення технічних завдань спеціальності.
 23. Дотримуватися і реалізовувати основні засади охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Додатково для вибіркового блоку «Менеджмент архівної справи»:

 1. Володіти знаннями з теорії та практики менеджменту архівних установ, технологій створення та підтримки функціонування архівів, включаючи електронні, вивчення та задоволення інформаційних потреб користувачів.
 2. Знати особливості організації документної інформації в архівах різних типів і форм власності, застосовувати сучасні методики описування, систематизації, зберігання та використання архівних документів.

Додатково для вибіркового блоку «Управління інформаційно-документаційною діяльністю»:

 1. Володіти знаннями з нормативно-методичного забезпечення керування документаційними процесами.
 2. Застосовувати технології та процедурианалітико-синтетичного опрацювання наукової та управлінської інформації.

Перспективи працевлаштування

Бакалавр інформаційної, бібліотечної та архівної справи може працювати організатором діловодства, архівістом, менеджером офісу, інформаційним аналітиком, помічником керівника, референтом в архівних, інформаційних та бібліотечних установах різного рівня, спеціалізації та форм власності, органах державної влади та місцевого самоврядування, у друкованих та електронних засобах масової інформації, на підприємствах, у громадських організаціях, соціальних і культурних закладах.

Відгуки та рецензії на ОП