Програма розвитку кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка на період з 2018 по 2025 рр.

Обґрунтування необхідності створення програми розвитку кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки.

 Кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки є одним з провідних центрів із підготовки істориків-архівістів, джерелознавців, історіографів, археографів, фахівців у галузі спеціальних історичних дисциплін в Україні. Викладання цих дисциплін має свої давні традиції у Київському національному університеті, які зародилися ще в середині ХІХ ст. у рамках історико-філологічного факультету Університету св. Володимира, тісно пов’язані з діяльністю його першого ректора М.Максимовича, зі створенням на базі Університету Київської археографічної комісії (1843), Центрального архіву давніх актів (1852), формуванням документознавчої школи В. Антоновича. Ці традиції знайшли свій подальший творчий розвиток у науковій та освітній діяльності наступних поколінь учених та викладачів Університету.

Важливим університетським осередком із підготовки істориків-архівістів, джерелознавців та археографів стала заснована 1944 р. у структурі історичного факультету кафедра архівознавства (сучасна назва – з 1996 р.), на якій упродовж наступних десятиліть сформувались наукові школи професорів Ф. Шевченка, В. Стрельського, В. Замлинського, М. Варшавчика, Я. Калакури. Тривала плідна освітня та наукова діяльність кафедри обумовлена значенням дисциплін архівознавчо-джерелознавчого профілю у формуванні професійних істориків, а також постійно зростаючою потребою суспільства у підготовці висококваліфікованих спеціалістів для архівної галузі.

Пріоритетне місце серед навчальних дисциплін, які викладаються на кафедрі, посідають нормативні та професійно орієнтовані курси, покликані забезпечити високий рівень теоретичної і практичної підготовки істориків-архівістів, серед них: «Архівознавство», «Теорія і методика архівної справи», «Зарубіжні архіви та порівняльне архівознавство», «Менеджмент в архівній справі», «Історичне джерелознавство», «Спеціальні історичні дисципліни», «Історіографія», «Документознавство», «Зарубіжна архівна україніка» тощо.

Актуальним завданням сьогодні є поєднання здобутків і кращих традицій, які колектив кафедри акумулював упродовж 75-літнього періоду своєї діяльності, із світовим досвідом та вироблення нової моделі професійної освіти, міждисциплінарної в своїй основі, яка повинна сполучити підготовку архівіста – зберігача історичної пам’яті, національної історико-культурної спадщини, та управлінця сучасною документацією, здатного забезпечити роботу з документами упродовж всього їх «життєвого циклу», адаптуватися до вимог сучасного інформаційного простору.

Запропонована концепція розвитку кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки ґрунтується на основних положеннях Закону України «Про вищу освіту» (від 01.07.2014 р., № 1556-VII), Статуті Університету та Програмі розвитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2018–2025 рр.

Програма побудована з урахуванням кардинальних змін, що відбуваються у соціокультурному та інформаційному середовищі та мають визначальний вплив на розвиток українського суспільства в цілому, та процеси в освітній та науковій сферах зокрема. Нове бачення ролі кафедри у системі професійної підготовки істориків та архівістів відображає еволюцію всього соціо-гуманітарного знання, поглядів на місце та значення архівів у суспільстві. У зв’язку з цим перед нами постають нові виклики, які вимагають теоретичного осмислення та вироблення нових підходів до навчально-методичної та наукової діяльності.

 

Пріоритетними напрямами роботи кафедри на сучасному етапі слід визначити наступні:

 – модернізація підходів до укладання освітніх та наукових програм, приведення їх у відповідність до вимог сучасного законодавства України у галузі освіти та науки, нормативно-розпорядчої документації Київського національного університету імені Тараса Шевченка, програми розвитку історичного факультету;

 – розроблення нової моделі підготовки істориків-архівістів, яка інтегруватиме викладання історичних та архівознавчих дисциплін із сучасними інформаційними технологіями, враховуючи міждисциплінарний характер архівознавства як наукової галузі знань та використання широких можливостей класичної університетської освіти;

– реалізація комплексу заходів з ліцензування спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» та акредитації освітньої програми «Архівістика та управління документацією» з метою продовження підготовки архівістів на історичному факультеті Університету;

 – формування нового типу випускника, здатного відповідати викликам інформаційного суспільства та вимогам ринку праці, застосовувати набуті під час навчання теоретичні знання та практичні навички у сфері своєї подальшої професійної діяльності;

  • врахування потреб ринку праці при провадженні освітньої діяльності, що включатиме моніторинг ринку праці, розвиток зв’язків з організаціями, що є потенційними працедавцями, використання їх ресурсів для забезпечення освітнього процесу, зокрема, поглиблення співробітництва кафедри з державними архівними установами, а також бізнес-архівами, установами у сфері управління документацією з метою вдосконалення практичної підготовки студентів та розширення баз практики;

– реалізація спільних наукових проектів з профільними інститутами НАН України у галузі джерелознавства, історіографії, спеціальних історичних дисциплін (у т. ч. геральдики, символіки, генеалогії, біографістики);

– розвиток міжнародного співробітництва, встановлення зв’язків з університетськими кафедрами зарубіжних країн, які здійснюють підготовку істориків, архівістів, фахівців у галузі спеціальних історичних дисциплін, а також архівними установами і організаціями, що сприятиме підвищенню мобільності студентів, стажуванню та обміну досвідом викладачів, їх участі у двосторонніх та багатосторонніх наукових й освітніх проектах, конференціях;

– розвиток інформаційних ресурсів кафедри, розширення змістового наповнення кафедрального сайту (archives.knu.ua), створеного у структурі університетського веб-порталу у 2015 р.; спільна з аспірантами і студентами робота над створенням бази даних архівних джерел та наукової літератури з метою вдосконалення навчального процесу;

– проведення міжнародної конференції та серії наукових семінарів, об’єднаних темою «Архіви, історична пам’ять, інформаційне суспільство» і присвячених ролі архівів у збереженні історико-культурної спадщини, участі істориків та архівістів у процесах демократизації та забезпеченні доступу до інформаційних ресурсів суспільства.

 

Основні механізми реалізації програми розвитку кафедри

  1. Навчальна та навчально-методична робота

Головним завданнями кафедри у галузі навчально-методичної роботи є забезпечення високого рівня викладання навчальних дисциплін для підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальністю «Історія та археологія», вдосконалення та модернізація програм професійно-орієнтованих курсів для спеціалізації «Архівознавство», розробка нових курсів, пов’язаних з сучасними методами дослідження, науковою терміносистемою, інформаційними процесами в управлінні документацією та архівній галузі.

З огляду на реорганізаційні зміни у структурі історичного факультету, пов’язані з відкриттям нових освітніх програм і спеціалізацій, нагальними є заходи з оновлення змістового наповнення та методики викладання курсів, які читаються кафедрою студентам факультету, зокрема, «Архівознавство», «Джерелознавство», «Спеціальні історичні дисципліни». Ці дисципліни традиційно посідали і продовжуватимуть посідати важливе місце у професійній підготовці істориків, оскільки дають фундаментальні знання з джерельної бази та методів історичного дослідження, знайомлять з організацією українських і зарубіжних архівів, складом та інформаційним потенціалом документальних ресурсів з метою їх найширшого використання у науковій роботі.

Водночас не менш важливим завданням кафедри є продовження підготовки істориків-архівістів на історичному факультеті, що у сучасних умовах передбачає відновлення спеціальності «Архівознавство» та/або відкриття спеціалізації у рамках нової освітньої програми.

Особливо актуальним сьогодні видається об’єднання зусиль всього колективу кафедри для підготовки нового покоління підручників та навчальних посібників з архівознавства, джерелознавства, археографії, навчально-методичне забезпечення всіх дисциплін, які викладаються на кафедрі. Слід відзначити, що активну роботу у цьому напрямі кафедра здійснювала у різні періоди своєї діяльності, зокрема, позитивну оцінку та широке застосування у навчальному процесі вищих освітніх закладів України здобули підручники «Архівознавство» (К., 1998) та «Історичне джерелознавство» (К., 2002) за редакцією проф. Я.С.Калакури.

Важливу роль у процесі інтеграції навчальних програм та діяльності кафедри в європейський освітній простір має відіграти розробка та викладання студентам історичного факультету англомовних курсів, зокрема із зарубіжних архівів та порівняльного архівознавства, європейської політики у питаннях збереження історичної спадщини і доступу до архівів.

Прагматичний підхід до підготовки істориків-архівістів актуалізує орієнтованість навчальних програм на потреби сучасного ринку праці, який включає не лише державні архівні установи, але й широкий сектор управління документацією, а також архіви громадських організацій, приватні та бізнес-архіви. Домінантою сучасних підходів має стати впровадження в освітню діяльність інноваційних складових професійної підготовки істориків та архівістів, розвиток у студентів аналітичного мислення та здібностей критичної інтерпретації джерельної інформації, широке застосування сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі.

Одним з напрямів підвищення кваліфікації кадрового складу кафедри  є проходження короткотермінового стажування в українських та зарубіжних університетах і наукових установах згідно угод, укладених між Київським національним університетом та відповідними інституціями. Потенційно важливим є розширення кола професійних контактів кафедри з архівознавчими підрозділами університетів України та зарубіжних країн.

В освітній програмі із підготовки істориків-архівістів має бути врахований міждисциплінарний характер професійних компетентностей, необхідність оволодіння методами історичної науки, архівознавства, джерелознавства, спеціальних історичних дисциплін, знання історії інституцій та розвитку системи державного управління, сучасних процесів управління документацією, оволодіння новітніми технологіями, мовна компетенція, відкритість до міжнародного та міждисциплінарного співробітництва.

 2. Наукова робота та міжнародні зв’язки

Наукові дослідження у галузі архівознавства, джерелознавства, історіографії, біографістики, спеціальних історичних дисциплін (геральдики, сфрагістики, хронології, нумізматики, символіки, генеалогії та ін.) традиційно посідали одне з ключових місць у діяльності кафедри архівознавства упродовж всього періоду її існування, за який було підготовлено понад 20 докторів та понад 60 кандидатів історичних наук.

Співробітники кафедри є членами спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Інституті української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України, Національній бібліотеці України ім. В.І.Вернадського, Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки.

Активна співпраця здійснюється з Державною архівною службою України, державними архівними установами, Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавства. Водночас актуальним є поглиблення наукових контактів та реалізація спільних едиційних проектів з Інститутом української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України, відділом спеціальних галузей історичної науки та електронних інформаційних ресурсів Інституту історії НАН України.

Виходячи з того, що домінантою сучасного освітнього процесу є навчання через дослідження, перспективним є залучення до проведення комплексних наукових досліджень всього професорсько-викладацького складу кафедри, аспірантів, а також студентів магістратури. Передусім це стосується об’єднання зусиль всього колективу навколо наукової теми «Розвиток архівознавства, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін в Україні та світі» (керівник – д.і.н., проф. М.Г.Палієнко), робота над якою триває з квітня 2016 р. у рамках загальнофакультетської теми «Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації».

Ще одним важливим напрямком наукової діяльності є організація наукових конференцій та семінарів з метою презентації результатів наукових досліджень та обміну досвідом. З кінця 1990-х рр. кафедра проводить щорічні Джерелознавчі читання, присвячені актуальним проблемам розвитку спеціальних галузей історичної науки. Однак сьогодні нагальною є потреба в організації заходів з міжнародною участю, вихід на якісно новий рівень співробітництва з українськими й зарубіжними колегами та науковими інституціями.

Міжнародна діяльність кафедри має виходити з того, що згідно до університетської Програми розвитку, одним із стратегічних завдань Університету є рівноправне входження до світового та європейського освітнього простору. У зв’язку з цим особливої актуальності набуває участь колективу кафедри у міжнародних наукових та освітніх програмах (зокрема, Еразмус+), підготовка проектів до міжнародних конкурсів на отримання грантів. З метою сприяння інтеграції діяльності кафедри до світової історико-архівної спільноти передбачається розширення членства у міжнародних історичних та архівних організаціях, співпраця з Секцією з архівної освіти і навчання Міжнародної ради архівів (Section for Archival Education and Training, International Council on Archives), Міжнародним інститутом архівної науки Трієсту та Марібору (International Institute for Archival Science of Triest and Maribor) тощо. Важливим напрямом є також співпраця з підрозділами університетів європейських країн, які здійснюють підготовку архівістів, зокрема, відділенням архівістики та управління документацією Університету Alma Mater Europaea (Словенія), Інститутом історії та архівістики Університету Миколая Коперніка у Торуні (Польща).

Одним з важливих напрямів наукової діяльності є реалізація спільних дослідницьких і видавничих проектів із інституціями та організаціями, які займаються збереженням та вивченням архівної україніки, у т.ч. Центральним державним архівом зарубіжної україніки, Бібліотекою та архівом ім. Т.Шевченка у Лондоні (Великобританія), Українською бібліотекою імені Симона Петлюри у Парижі (Франція), Національним архівом та Слов’янською бібліотекою Чеської Республіки тощо.

Результати наукових досліджень кафедри повинні знайти відображення у підготовці до видання індивідуальних та колективних монографій, наукових статтях у провідних фахових журналах України, а також зарубіжних виданнях, внесених до наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science). Передбачається також їх широке використання у навчальному процесі.

  1. Виховна робота кафедри

Колектив кафедри перебуває у постійному творчому діалозі зі студентами, докладає всіх зусиль для організації нових форм культурно-освітніх заходів з метою поширення у студентському середовищі загальноєвропейських демократичних цінностей, розуміння ролі архівів та історичних джерел у збереженні та плеканні національних і державницьких традицій, формування у молоді почуття патріотизму.

Етика спілкування викладачів зі студентами передбачає цілковиту взаємоповагу, сприяння розвитку креативного мислення, підтримку творчої атмосфери на кафедрі. Задля цього пропонується ширше залучати студентів до організації та проведення круглих столів, документальних виставок, екскурсій до місць національної пам’яті, відзначення професійного свята «Дня працівників архівних установ» (24 грудня) та міжнародного «Дня архівів» (9 червня). Поглиблена робота з випускниками, наповнення та підтримка інформаційної бази даних про випускників, залучення їх до реалізації спільних освітніх та наукових проектів.

  1. Основні умови успішної реалізації програми

Основні умови успішного здійснення програми розвитку кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки полягають в ефективному використанні творчого потенціалу науково-педагогічних кадрів, які працюють на кафедрі; повнішому залученні викладачами кафедри світового досвіду наукової та навчально-методичної роботи; всебічній підтримці ініціатив кафедри на рівні факультету та університету; достатньому бюджетному фінансуванні та залученні національних і зарубіжних грантів.

 

Програму розвитку кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка підготувала завідувачка кафедри, доктор історичних наук, професор Палієнко Марина Геннадіївна.

 

 

 

 

 

Кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки