Сорока Юрій Михайлович

Сорока Ю.М.

Доктор історичних наук, професор

Народився 27 березня 1954 р. в с. Романів Луцького району Волинської області. З 1961 по 1971 рр. навчався в Романівській середній школі. З вересня 1971 р. по червень 1972 р. робітник Луцького автомобільного заводу. Листопад 1972 р. – листопад 1974 р. – служба в армії. Грудень 1974 р. – червень 1975 р. – слухач підготовчого відділення Київського держуніверситету ім. Т. Г. Шевченка. 1975–1980 рр. – студент історичного факультету КДУ ім. Т. Г. Шевченка.

Жовтень 1980 р. – листопад 1982 – старший лаборант історичного факультету. Грудень 1982 р. – листопад 1985 р. – аспірант історичного факультету КДУ ім. Т. Г. Шевченка. Грудень 1985 р. – березень 1991 р. – асистент кафедри історії КПРС історичного факультету.

Липень 1989 р. – грудень 1993 р. – заступник декана історичного факультету КДУ ім. Т. Г. Шевченка. Березень 1991 р. – січень 2011 р. – доцент кафедри архівознавства і джерелознавства історичного факультету КНУ ім. Т. Г. Шевченка.

Січень 1994 р. – листопад 1994 р.,  – виконуючий обов’язки завідувача кафедри архівознавства і джерелознавства історичного факультету КДУ ім. Т. Г. Шевченка.

Листопад 2002 р. – березень 2003 р. – виконуючий обов’язки завідувача кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка.

З січня 2011 р. – професор кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка.

У 1986 році захистив кандидатську дисертацію; у 2009 – докторську дисертацію «Населення західноукраїнських земель в етнополітичному та демографічному вимірах (1939–1950 рр.)». Автор близько 100 наукових праць з історії української державності та історії західноукраїнських земель.

У сфері наукових інтересів – проблеми історії України, зокрема, історії західноукраїнських земель, документознавства, діловодства.

Викладає студентам історичного факультету курси «Історія державних установ в Україні», «Документознавство», «Діловодство».

Голова профбюро історичного факультету з 2004 по 2014 рр.

Член спеціалізованих вчених рад: Д 6.001.20 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка; К 32.051.03 у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки (м. Луцьк).

Член редколегій: збірника наукових праць «Етнічна історія народів Європи»; наукового видання «Часопис української історії»; «Волинь моя» – журнал Міжнародного громадського об’єднання «Волинське братство».

Вибрані публікації

Монографії

 1. Населення західноукраїнських земель: депортації, переселення, мобілізації, міграції (1939–1950-ті роки): Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2007. – 275 с.
 2. Романів. Історичне минуле і сучасне волинського села / Ю. М. Сорока. – К.: ПАТ «Віпол» ПП Сергійчук М.І, 2013. – 243 с.
 3. Населення західноукраїнських земель: етнопорлітичний та демографічний вимір (1939–1950-ті роки): монографія / Ю. М. Сорока. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2013. – 415 с.

Підручники і навчальні посібники

 1. Історія України. Курс лекцій для студентів вищих навчальних закладів / Наук. ред. та кер. авт. кол. Г.Д. Казьмирчук. – 2-е вид., випр. і доп. – К.: Логос, 2009. – 648 с. (у співавт.)
 2. История Украины. Учебник. – К.: Логос, 2010. – 752 с. (у співавт.)
 3. История Украины: учеб. для иностр. студ. высш. учеб. заведений / Г. Д. Казьмирчук, В. И. Гусев, В. П. Капелюшный и др.; под. ред. Г. Д. Казьмирчука. – К. : Изд.-полигр. центр «Киевский университет», 2010. – 631 с. (у співавт., лекції 15, 22).
 4. Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності / О.В.Даниленко, Л.В. Іваницька, Н. В. Терес, Ю. М.Сорока та ін. За заг. ред. А. П. Коцура. Н. В. Терес. – К.: Книги – ХХІ, 2007. – 464 с.
 5. Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. / За загал. ред. Орлової Т. В. – Вишгород: ПП Сергійчук М. І., 2014. – 732 c.

Статті

 1. Радянський партизанський рух на західноукраїнських землях (1941–1944) // Вісник КНУ. Історія. – Вип. 82–84. – 2006. – С. 130–133.
 2. Німецько-фашистський окупаційний режим на західноукраїнських землях. 1941–1944 рр. // Вісник КНУ. Історія. – Вип. 85–87. – 2006. – С. 44–46.
 3. Західноукраїнські землі у перші дні німецько-радянського протистояння // Вісник КНУ. Історія. – Вип. 85–87. – 2006. – С. 105–107.
 4. Мобілізація населення західних областей України в Червону Армію. 1944–1945 рр. // Часопис української історії. – К., 2006. – Вип. 5. – С. 121–126.
 5. Боротьба радянського тоталітарного режиму проти національно-визвольного руху на західноукраїнських землях // Часопис української історії. – К., 2006. – Вип. 6. – С. 28–34.
 6. Західноукраїнські землі в післявоєнні роки // Волинь моя. – 2006. – № 6. – С. 48–72.
 7. Нове дослідження з історії партизанського руху в Україні // Історичний журнал. – 2006. – № 3. – С. 118–120.
 8. Політичні й економічні чинники міграційних процесів у західних областях УРСР у 1944–1955-х рр. // Вісник КНУ. Історія. – 2007. – Вип. 91. – С. 60–
 9. Насильницьке виселення населення західноукраїнських земель у 1940–1955-х роках // Вісник КНУ. Історія. – 2007. – Вип. 92. – С. 122–126.
 10. Регулювання та перерозподіл трудових ресурсів західних областей УРСР в 1944–1950-х рр. // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К.: Українське агентство інформації та друку “Рада”, 2007. – Т. XVI. – С. 424–431.
 11. Сучасна українська історіографія історії західноукраїнських земель 1940-1950-х рр. // Вісник КНУ. Історія. – 2010. – Вип. 105. – С. 48–
 12. Західноукраїнські землі на початковому етапі Другої світової війни: біженці, військовополонені, обмін населенням // Етнічна історія народів Європи. – 2011. – № 34. – С. 4–
 13. Польсько-українське протистояння на Волині у 1943 році // Краєзнавство. Науковий журнал. – 2011. – № 2. – С. 301–
 14. Нищення нацистами єврейської людності на теренах західних областей УРСР. 1941–1944 рр. // Часопис української історії. – 2011. – Вип. 21. – С. 22–
 15. Масова мобілізація працездатного населення Волині для роботи у східних областях СРСР у 1944–1950-х рр. // Гілея: науковий вісник. – К., 2011 – Вип. 54. – C. 54–63.
 16. Особливості мобілізаційних заходів радянської влади у західних областях УРСР на завершальному етапі Другої світової війни // Воєнна історія. – К., 2011. – № 6 (54). – С. 21–28.
 17. Ключові проблеми українознавчого дослідження. Рец. на кн.: Ярослав Калакура «Українознавче дослідження: теорія та методологія. – Тернопіль, 2012. // Краєзнавство, 2013. – № 1 (82). – С. 232.
 18. Український Крим: від міфів до історичної реальності. Рец. на кн.: Чумак В.А. Україна і Крим: спільність історичної долі // Етнічна історія народів Європи, 2013. – Вип. 80. – С. 164–165.
 19. «Мерзлота» // Волинь моя… Журнал Міжнародного товариства «Волинське братство». – К., 2013. – № 8. – С. 217–236.
 20. Просвітянські організації Волині у міжвоєнний період // Волинь моя… Журнал Міжнародного товариства «Волинське братство». – К., 2013. –№ 8. – С. 286–309.
 21. Український Крим: від міфів до історичної реальності. Рец. на кн.: Чумак В. А. Україна і Крим. 2014. 180 с. // Етнічна історія народів Європи. – 2013. – № 40. – С. 164–165.
 22. Зустрічі через 30 років / Від депортації до депортації. Суспільно-політичне життя холмсько-підляських українців (1915–1947). Дослідження. Спогади. Документи. – Т. 2. – Чернівці: Букрек, 2014.– С. 564–579.
 23. Трагічна доля холмсько-підляських українців. Рецензія на монографію «Від депортації до депортації. Суспільно-політичне життя холмсько-підляських українців (1915-1947). Дослідження. Спогади. Документи. – Тт. 1, 2. – Чернівці: Букрек, 2014. – 900 с. // Часопис української історії. – № 40. – 2014. – С. 210–216.