Щербак Микола Григорович

Щербак М. Г

Доктор історичних наук, професор,  голова Спілки архівістів України

 

Народився 15 грудня 1949 р. в с. Копієвате Канівського р-ну Черкаської обл.   Після закінчення школи служив у радянській армії (1968–1970). З 1971 по 1976 рр. навчався на історичному факультеті КДУ ім. Т. Г. Шевченка. 1976–1979 рр. – аспірант кафедри архівознавства та джерелознавства. З 1979 р. на викладацькій роботі в Київському університеті: асистент, доцент, професор (1996), завідувач кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки (2003-2017 рр.).

Кандидатська дисертація «Матеріали місцевих державних установ царизму як джерело вивчення революції 1905–1907 рр. на Україні» (Москва, 1985). Науковий керівник – проф. В.І. Стрельський.

Докторська дисертація «Матеріали жандармсько-поліцейських та судово-слідчих установ царизму як джерело вивчення суспільно-політичної історії України (кінець ХІХ ст. – 1917 р.)» (Київ, 1993).

Член колегії Державної архівної служби України. Член редколегій журналів: «Архіви України», «Сумський історико-архівний журнал», «Сіверянський історичний архів», «Вісник Київського національного університету. Серія «Історія». Підготував 4-х докторів та 12 кандидатів історичних наук.

Сфера наукових інтересів – історія держави і права України, історія державних установ, джерелознавство, архівознавство, історія, функції та діяльність жандармсько-поліцейських та судових установ.

Нагороджений медаллю «За військову доблесть» (1970), лауреат премії ім. В. Веретеннікова за підручник з архівознавства (2000).

Вибрані публікації

Монографії

 1. «За законом і над законом» (з історії адміністративних органів і поліцейсько-жандармської системи в Україні). – К., 1996. – 268 с.
 2. Айсберг. З історії органів внутрішніх справ і державної безпеки України / А. С. Чайковський та ін. – К.: Парламентське вид-во, 2013. – 820 с.

 

Підручники і навчальні посібники

 1. Національна політика царизму в Україні. – К., 1997. – 90 с.
 2. Архівознавство. Підручник. – К., 1998; 2-ге вид., доп. і випр. – К., 2002. (співавтор)
 3. Історія держави і права України. Навчальний посібник. – К., 2000. (співавтор).
 4. Історія держави і права України. Підручник. – К., 2003 (співавтор).
 5. Історична наука: термінологічний довідник. – К., 2004 (співавтор).
 6. Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. пос. / За загал. ред. Орлової Т. В. – Вишгород: ПП Сергійчук М. І., 2014. – 732 c.
 7. Українці Санкт-Петербурга, Петрограда, Ленінграда… – В.: ПП Сергійчук М. І., 2013. – 753 с. (співавтор)

Статті

 1. Невдалий реформатор // Айсберг. З історії органів внутрішніх справ і державної безпеки України / А. С. Чайковський та ін. – К.: Парламентське вид-во, 2013. – С. 144-151.
 2. Творець політичної поліції // Айсберг. З історії органів внутрішніх справ і державної безпеки України / А. С. Чайковський та ін. – К.: Парламентське вид-во, 2013. – С. 151-159.
 3. Прокурор і провокація // Айсберг. З історії органів внутрішніх справ і державної безпеки України / А. С. Чайковський та ін. – К.: Парламентське вид-во, 2013. – С. 159-172.
 4. Документи про утворення Молдавської АРСР у ЦДАВО України // Архівознавчі та джерелознавчі галузі знань: проблеми взаємодії на сучасному етапі: Матер. наук. конф. з міжнар. участю (14 березня 2013 р., м. Київ). – К., 2013. – С. 183–185. (у співавтор.)
 5. Українці Санкт-Петербурга, Петрограда, Ленінграда… – В.: ПП Сергійчук М. І., 2013. – С. 659.
 6. Щербак М.Г. 70 років архівознавчій кафедрі Київського університету // Архіви України. – 2014. – № 4–5. – С. 338–345. (у співавтор.)
 7. Охранка в Україні (1902–1914 рр.) //  Гілея. Зб. наукових праць. – Вип. 54. – К., 2011. – С. 78-86.
 8. Документи губернських жандармських управлінь як джерело з історії України // Археографія. Архівознавство. Джерелознавство. – Т. 10. – К., 2009. – С. 293-299.
 9. Ювілей Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Археографія. Архівознавство. Джерелознавство. – Т. 10. – К., 2009. – С. 379-380.
 10. Матеріали про діяльність цензурних установ в Україні // Сумський історико-архівний журнал. – № IV-V. – С. 86-90.
 11. Змістовне дослідження історії вітчизняної кримінально-правової науки (Рецензія) // Альманах кримінального права: збірник статей / Відповід. ред. П.П. Андрушко, П.С. Берзін. – К.: Правова єдність, 2008. – Вип. 1. – С. 218-223.
 12. Цензура і преса у Києві на початку XX ст. // Сучасність. – 2007. – № 9. – С. 141-147.
 13. Три епохи в житті історика Ярослава Калакури // Український історик. – 2007. – Т. 175. – С. 389-396 (у співавт.).
 14. Вплив преси на формування національної самосвідомості українців у 1905–1907 рр. // Історичні і політичні дослідження. Видання Донецького національного університету. – 2005. – № 3–4. – С. 5–11.
 15. Новий посібник з історії України // Історичний журнал. – 2006. – № 1. – С. 107-110.
 16. Джерелознавчі читання в Київському університеті // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство. – Вип. 7. – 2005. – С. 246-247.