Павленко Світлана Федорівна

Павленко С.Ф.

Кандидат історичних наук, доцент

Народилася 11 серпня 1955 р. в м. Києві. У 1973 р. закінчила середню школу № 155 та вступила на перший курс історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (на той час – Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка), який закінчила з відзнакою в 1978 р. Упродовж 1978–1981 рр., перебуваючи в аспірантурі університету, працювала над підготовкою та написанням кандидатської дисертації на тему «Російські сатиричні журнали періоду імперіалізму як історичне джерело» під керівництвом професора В’ячеслава Ілліча Стрельського. Захистила дисертацію під керівництвом професора Володимира Олександровича Замлинського в березні 1986 р. Після закінчення аспірантури з листопада 1981 р. й донині працює викладачем кафедри архівознавства, спершу на посаді асистента, а згодом – доцента.

Викладає ряд нормативних, спеціальних курсів та дисциплін вільного вибору студента, зокрема «Історичне джерелознавство» (1 курс ОКР «Бакалавр» спеціальність «Історія»), «Методика опрацювання історичних джерел» (1 курс ОКР «Магістр» спеціальність «Історія»), «Методика опрацювання та організація збереження архівних джерел» (1 курс ОКР «Магістр» спеціальність «Архівознавство»), «Історія джерелознавства в Україні» (4 курс ОКР «Бакалавр» спеціальність «Архівознавство»), «Джерела з історії культури України» (2 курс ОКР «Магістр» спеціальність «Архівознавство»), «Міфологія та фольклор як історичне джерело» (1 курс ОКР «Магістр» спеціальність «Архівознавство») та ін., проводить семінарські заняття, керує курсовими та дипломними роботами, консультує студентів із проблем самостійної навчальної та наукової роботи, проводить екскурсії з навчальною метою, керує архівною практикою.

Усі курси забезпечені науковою літературою, навчально-методичними посібниками та програмами. Зокрема, у співавторстві з колегами у вересні 2014 р. було завершено підготовку до друку другого видання підручника «Історичне джерелознавство», перше видання якого побачило світ у 2002 р.

Серед наукових інтересів переважають проблеми джерелознавства, архівознавства, біографістики та інших галузей історичної науки. Автор понад 100 публікацій в енциклопедичних та довідкових виданнях, збірниках наукових праць, періодичних фахових виданнях.

Щороку бере участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, а також традиційних джерелознавчих та архівознавчих читаннях, що проводяться на базі кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Вибрані публікації

Індивідуальні та колективні монографії

 1. Російська сатирична періодика перших двох десятиліть ХХ ст. – К.: Логос, 2013. – 96 с.: іл.
 2. Професор В’ячеслав Стрельський (до 100-річчя від дня народження) : монографія / наук. ред. І. Н. Войцехівська. – К: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. – С. 130-133 (чл. авт. кол.).
 3. Життя та діяльність Павла Скоропадського в українській історіографії 1991–2011 рр.: бібліографія. К.: Логос, 2012. – 60 с. (у співавт.)

Підручники і навчальні посібники

 1. Історичне джерелознавство. Підручник / За ред. Я.С.Калакури – К.: Либідь, 2002. – 486 с. (у співавт.)
 2. Джерелознавство історії України. Довідник: навч. посіб. – К., 1998. – 212 с. (у співавт.)
 3. Специальные исторические дисциплины. Учеб. пособие / за ред. В.О.Замлинського. – К.: НМК ВО, 1992. – 324 с. (у співавт.)
 4. Історична наука: термінологічний і понятійний довідник: Навч. посібник / В.М.Литвин, В.І.Гусєв, А.Г.Слюсаренко та ін. – К.,2002. – 430 с. (у співавт.)
 5. Проблеми викладання архівознавчих дисциплін у вузах неісторичного профілю // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство. Міжвідомчий збірник наукових праць. – Вип.5. Архіви – складова інформаційних ресурсів суспільства. – К., 2002. – С.151–156.
 6. Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. / За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: П.П.Сергійчук М.І., 2014. – 732 с. (у співавт.)
 7. Підготовка курсових і магістерських робіт з історичного джерелознавства: методичні рекомендації та проблематика. – К.: Логос, 2013. – с. (у співавт.)

Статті

 1. Огляд архівного фонду графів Потоцьких у Центральному державному історичному архіві України у місті Києві // Nad Wisla i Dnieprem. Над Дніпром і Віслою. Україна і Польща в європейському вимірі – минуле і сучасність. – Торунь-Київ, 2003. – № 1. – С. 249–254.
 2. Колекціонування та міграція документів фамільних фондів українських лівобережних родів упродовж XVIII-XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2006. – Вип. 85–87. – С. 91–93.
 3. Історико-психологічний портрет П.Скоропадського у 1917 р. (за мемуарними джерелами) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К.: Українське агентство інформації та друку «Рада», 2007. – Т. ХVІ. – С. 208–219.
 4. Фонди російських письменників Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2008. – Вип. 94–95. – С. 32–36.
 5. Михайло Грушевський про архіви Києва, Москви та Варшави в університетському «Щоденнику» // Архіви України. – 2009. – № 3–4. – С. 244–250.
 6. Професори та студенти Київського університету Святого Володимира на сторінках «Щоденника» М.Грушевського // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – К., 2010. – Вип. 37. – С. 179–186.
 7. Документи особових фондів українських художників кінця ХІХ–ХХ ст.: структура та джерельне значення // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – К., 2011. – Вип. 54. – С. 110–115.
 8. Мемуарна та епістолярна спадщина П.Скоропадського: публікації та перспективи дослідження // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – К., 2013. – Вип. 70. – С. 194–197 (у співавт.).