Палієнко Марина Геннадіївна

 

Палієнко М.Г._1Доктор історичних наук, професор,  завідувач кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки.

Член Колегії, Науково-експертної та Науково-видавничої рад Державної архівної служби України, Міжнародного інституту архівної науки у Трієсті та Маріборі (Італія–Словенія) / International Institute for Archival Science, Triest–Maribor (Italy–Slovenia). Головний редактор науково-практичного журналу «Архіви України».

Email: mpaliienko@knu.ua

Забезпечує викладання студентам історичного факультету лекційних курсів:

Спеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
ОП «Архівістика та управління документацією» (ОР «Бакалавр»):
➢ «Архівознавство: наукові основи і сучасна практика»
➢ «Історія архівної справи»
➢ «Національний архівний фонд України»
➢ «Сучасна система архівних установ України»
➢ «Архіви та архівні системи зарубіжних країн»
➢ «Зарубіжна архівна україніка»
➢ «Електронні архіви та інформаційні ресурси»
➢ «Міжнародне архівне співробітництво»
➢ «Організація діяльності економічних та бізнес-архівів»
➢ «Безпека та збереження архівів під час збройних конфліктів, природних і техногенних катастроф»
Спеціальність 032 Історія та археологія
ОР «Бакалавр»:
➢ «Архівознавство»
ОР «Магістр»:
➢ «Методологія та опрацювання історичних, археологічних та архівних джерел з основами інтелектуальної власності»

 

Народилася 27 січня 1968 р. у Києві. У 1990 р. з відзнакою закінчила історичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. Працювала молодшим науковим співробітником відділу публікації документів Центрального державного архіву Жовтневої революції УРСР (нині – Центральний державний архів вищих органів влади та управління України). У 1991–1994 рр. навчалась в аспірантурі на історичному факультеті Київського університету ім. Т. Г. Шевченка. У 1994 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Журнал “Киевская старина” в науковому та громадському житті України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)».

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка працює з лютого 1994 р., спочатку як асистент, з 1999 р. – доцент кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки. З вересня 2003 р. по серпень 2006 р. – докторант історичного факультету. У січні 2009 р. захистила докторську дисертацію на тему «Архівні центри української еміграції в Європі у 1920-х – 1940-х рр. (створення, функціонування, доля документальних колекцій)» (за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни). З 2011 р. професор кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки.  З 2017 р. завідувач кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки.

Член спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та Національній бібліотеці України ім. В.І.Вернадського, редколегій наукового журналу «Часопис української історії», збірника наукових праць «Українська біографістика = Biographistica Ukrainica».
Напрями наукових досліджень:
порівняльне архівознавство, історія архівів та архівних колекцій в Україні та світі, електронні архіви та інформаційні ресурси, зарубіжна україніка, історичне джерелознавство, археографія, історіографія, біографістика, історія періодичної преси, проблеми громадсько-політичної та соціокультурної історії України ХІХ–ХХ ст., наукова, культурна та пам’яткоохоронна діяльність української еміграції і діаспори у країнах Європи та Північної Америки.
Досліджувала україніку в архівних та бібліотечних зібраннях Австрії, Великобританії, Німеччини, Польщі, Росії, Франції, Чехії. Стажувалась на філософічному факультеті Українського Вільного Університету у Мюнхені (Німеччина, 1995, 1996), в Інституті історії та архівістики Університету Миколая Коперніка у Торуні (Польща, 2018, 2022). Виступала з доповідями на міжнародних наукових конференціях у Торуні (Польща), Лондоні (Великобританія), Празі (Чехія), Парижі (Франція), Трієсті (Італія), Маріборі (Словенія), Стокгольмі (Швеція).
Автор близько 200 наукових та навчально-методичних праць. У 2006 р. монографія М. Г. Палієнко «“Киевская старина” у громадському та науковому житті України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)» (видавництво «Темпора») посіла перше місце Всеукраїнського рейтингу «Книжка року» у номінації «Минувшина».

Вибрані публікації:

Монографії

 1. «Киевская старина» у громадському та науковому житті України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). – К.: Темпора, 2006. – 384 с.
 2. «Киевская старина» (1882–1906): Хронологічний покажчик змісту журналу. – К.: Темпора, 2006. – 480 с.
 3. «Киевская старина» (1882–1906): Систематичний покажчик змісту журналу. – К.: Темпора, 2006. – 608 с.
 4. Українська бібліотека імені Симона Петлюри в Парижі в світлі джерел та спогадів / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К.; Париж, 2006. – 123 с., VII с. (співавтор – Я. Йосипишин)
 5. Архівні центри української еміграції: створення, функціонування, доля документальних колекцій. – К.: Темпора, 2008. – 688 с.
 6. Теофіл Горникевич та українські архівні колекції у Відні. – К.: Темпора, 2012. – 688 с.

 

Підручники і навчальні посібники

 1. Джерелознавство iсторiї України: Довiдник. – К., 1998. – 212 с. (чл. авт. кол.)
 2. Нариси історії архівної справи в Україні / За ред. І. Матяш та К. Климової. – К.: Видавничий дім “КМ Академія”, 2002. (у співавт.)
 3. Історичне джерелознавство: Підручник для студентів історичних спеціальностей вищих навчальних закладів. – К.: Либідь, 2002. – 488 с. (чл. авт. кол.)
 4. Українська архівна енциклопедія. – К.: Держкомархів України, УНДІАСД, 2008. – 880 с. (чл. авт. кол.)
 5. Зарубіжні архіви та порівняльне архівознавство. Програма курсу та методичні рекомендації для магістрів спеціальності «Архівознавство». – К.: Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, 2011. – 24 с.
 6. Архівознавство. Навчально-методичний комплекс для студентів історичного факультету. – К.: Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, 2011. – 24 с.

 

Статті

 1. Журнал «Киевская старина» пiд царською цензурою // Український iсторичний журнал. – – № 10. – С.62–76.
 2. Студенти i професори з України в унiверситетах Європи // Українська дiаспора. – Київ; Чiкаго, 1996. – Ч. – С. 115–120.
 3. Дiяльнiсть редакцiї «Киевской старины» в оцiнцi жандармського агента (1900 р.) (вступна стаття, публiкацiя, комендарi) // Київська старовина. – – № 1/2. – C.74–85.
 4. Нацiональна iнтелiгенцiя в боротьбi за українське слово (кiнець ХIХ – початок ХХ ст.) // Українськi проблеми. – – № 2. – С. 133–139.
 5. Из истории развития журнальной археографии конца XIX – начала XX вв. // Вестник архивиста. – Москва, 1997. – № 5. – С.45–47.
 6. Київська Стара Громада у суспiльному та науковому життi України (Друга половина XIX – початок XX ст.) // Київська старовина. – – № 2. – С.49–84.
 7. З iсторiї мiжнародних зв’язкiв України в галузi науки та освiти (XIX – початок ХХ ст.) // Вiсник Київського державного лiнгвiстичного унiверситету. Серiя «Iсторiя. Економiка. Фiлософiя». – К., 1999. – Вип.3. – С.21–31.
 8. Місце «Киевской старины» в українській історіографії // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики [Число 5] / Історіографічні дослідження в Україні. [Вип.10]: Зб. наук. праць на пошану акад. В.А.Смолія. – К., 2000. – Ч. 2. – С.275–314.
 9. Українські архівні осередки в Північній Америці // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: Зб. наук. праць. – К., 2001. – Число 6 (7): У 2-х ч. – Ч.2. – С.253–265.
 10. Створення та діяльність Українського історичного кабінету в Празі (1930 – 1945 рр.) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Історія. Економіка. Філософія». – –  Вип.5. – С.349–356.
 11. Поруч із професором [Про В.О.Замлинського] // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: Зб. наук. праць. – К., 2001. – Ч. 6. – С.68–71.
 12. Скарбниця української історії в США (З історії створення та діяльності Музею-архіву ім. Д.Антоновича Української Вільної Академії Наук) // Студії з архівної справи та документознавства. – К., 2002. – Т.8. – С.204–210.
 13. «Все, що зв’язано з нашою історією, мусить бути зібрано, упорядковано і схоронено…» (Збереження документальної спадщини українського народу Державним Центром УНР в екзилі) // Nad Wisłą i Dnieprem. Prace naukowe wykładowców i studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Lingwistycznego. – Toruń; Kijów, 2002. – № 1. – 255–261.
 14. Внесок «Українського історика» у збереження на вивчення національної архівної спадщини // Український історик. – 2003. – № 1–5. – С.82–87.
 15. Діяльність української еміграції із заснування національного архівного центру за кордоном у 20-х роках ХХ ст. // Історичний журнал. – 2004. – № 3. – С.27–38.
 16. Український національний музей-архів у Празі (1923–1930 рр.): історія створення та основні напрямки діяльності // Студії з історії архівної справи та документознавства. – 2004. – Т.11. – С.13–24.
 17. «Був вірний Петлюрі, є і залишаюся…» (Діяльність Івана Рудичева на посаді директора Української бібліотеки імені Симона Петлюри у Парижі) // Студії з історії архівної справи та документознавства. – 2005. – Т.13. – С. 192–198.
 18. Науково-інформаційний потенціал матеріалів Празького українського архіву як документальної основи історичних досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2005. – №№ 80–81. – С. 107–110.
 19. Невідомі сторінки історії архіву Уряду ЗУНР у Відні // Історичний журнал. – 2005. – № 5. – С. 13–24.
 20. Пам’яткоохоронна діяльність Михайла Обідного в Україні, Польщі та Чехословаччині // Пам’ятки України: історія та культура. – 2005. – № 2. – С.92-127.
 21. Актуальні проблеми реконструкції документальної колекції Музею Визвольної Боротьби України (за матеріалами ЦДАВО і ЦДАГО України) // Muzeum osvobozeneckého boje Ukrajiny. K 80 výročí založení. – Praha, 2006. – S.73–
 22. Архіви української еміграції у радянських спецсховищах (переміщення, опрацювання, використання) // Український історичний журнал. – 2006. – № 1. – С.196–213.
 23. Доля архіву Директорії Української Народної Республіки у Тарнові // Історія та історіографія в Європі. – 2006. – Вип.4. – С.130–146.
 24. Українська бібліотека імені Симона Петлюри в Парижі в світлі документів українських архівів // Пам’ять століть. – 2006. – № 1. – С.91–108.
 25. Українські мистці та їхня спадщина в Празі міжвоєнній і сучасній // Пам’ятки України: історія та культура. – 2006. – № 4. – С.138–142.
 26. Українські пам’яткоохоронні осередки у міжвоєнній Чехословаччині: від спроб порозуміння до протистояння // Пам’ятки України: історія та культура. – 2006. – № 4. – С.80–
 27. Джерела з історії української еміграції у фондах російських архівів // Історичний журнал. – 2007. – № 5. – С.84–100.
 28. Невідомі джерела про долю архівної спадщини В’ячеслава Липинського (за матеріалами листування о. Теофіла Горникевича та Євгена Зиблікевича) // Пам’ятки: археографічний щорічник. – К., 2009. – Т.10. – С.149–171.
 29. Історичні традиції Кореї крізь призму архівних реліквій // Українська орієнталістика. – К.: КНЛУ, 2009. – Вип.2–3. – С.82–84.
 30. Архівна діяльність Аркадія Животка у Чехословаччині // Студії з архівної справи та документознавства. – К., 2010. – Т.18. – С. 190–197.
 31. Особливості зберігання документальної спадщини у Великобританії: історичні традиції та сучасна організація // Студії з архівної справи та документознавства. – 2011. – Т. 19, кн. 1. – С. 43–47.
 32. Архівна спадщина української еміграції як складова зарубіжної україніки: основні етапи формування // Архіви України. – 2011. – Вип.6 (276).– С.10–20.
 33. Архівна система Японії: особливості формування, структура, тенденції розвитку // Мовні та концептуальні картини світу. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. – Вип. 40. – С. 314–317.
 34. Архівна місія о. Теофіла Горникевича (з історії збереження архівів ЗУНР та В.Липинського у Відні) // Архіви України. – 2013. – № 4. – С.76–92.
 35. Особливості становлення і розвитку національного театру в таборах інтернованих вояків-українців армії УНР у Польщі, 1921 р. / Палієнко М. Г., Срібняк І. В. // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. – №29 (2021). – С. 8-16.
 36. Палієнко М. Українські архіви, війна та збереження національної ідентичності // Архіви України. 2022. № 1 (330). С. 12–38. (1, 5 друк. арк.)
  URL: https://au.archives.gov.ua/index.php/au/article/view/142
 37. Paliienko M. Social Media as an Important Tool in Communication Strategy of Ukrainian Archives // Atlanti+: International Scientific Review for Contemporary Archival Theory and Practice. Triest; Maribor, 2021. № 2. P. 25–36. (0,5 друк. арк.)
  URL: https://journal.almamater.si/index.php/atlantiplus/issue/view/35/PDF3102
 38. Палієнко М., Срібняк І. Спільна юнацька школа Армії УНР на завершальному етапі діяльності в Польщі (1922–1924 рр.) // Європейські історичні студії. К., 2021. № 20. С. 124-143. (1 друк. арк.)
 39. Палієнко М., Срібняк І. Повсякдення інтернованих вояків Армії УНР у таборах Стшалково і Каліш, Польща, крізь призму публікацій журналу «Наша Зоря» (1921–1923 рр.) // Український інформаційний простір. К., 2022. № 1 (9). С. 209-232. (1 друк. арк.)
 40. Палієнко М., Срібняк І. З історії кооперативного руху в таборі полонених українців Вецляр, Німеччина: створення та діяльність спілки «Чайня» (грудень 1915–1916 рр.) // Київські історичні студії. 2022. № 1 (14). С. 30–38. (0, 5 друк. арк.)
 41. Срібняк І., Палієнко М. Товариство «Сільський Господар» у таборі полонених українців Вецляр (Німеччина), 1916–1917 рр.: до історії створення та діяльності // Гуманітарні студії: історія і педагогіка. 2021. № 2. С. 43–55. (0, 5 друк. арк.)
 42. Палієнко М., Срібняк І. Вячеслав Прокопович у боротьбі за українську державність та національну ідею: штрихи до портрета політичного діяча і науковця // Архіви України». 2022. № 3. С. 32–78. (2 друк. арк.)
 43. Палієнко М. Рец. на: Іваненко О. Культурне-освітнє життя етнічних меншин Наддніпрянської України: на прикладі Київського навчального округу (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / Відп. ред. С.В.Віднянський. К.: Ін-т історії України НАН України, 2021. 280 с. // Український історичний журнал. 2022. № 3. С. 243–246. (WoS)
 44. Палієнко М. Українська бібліотека імені Симона Петлюри в Парижі // Місця пам’яті української дипломатії: енциклопедичний довідник / упоряд. та заг. ред. І. Матяш. Київ: Горобець, 2022. С. 568–570. (0,3 друк. арк.)