Коцур Галина Георгіївна

Доктор історичних наук, професор

 

Народилася  16 квітня 1964 р. у с. Товтри Заставнівського р-ну Чернівецької обл.

У 1983-1988 рр. навчалася на історичному факультеті Чернівецького державного університету. Після закінчення навчання у вузі, з 1988 р. працювала в Чернівецькій загальноосвітній школі № 31 учителем історії. З 1989 р. – викладач історії у Буковинському державному фінансово-економічному інституті.

2001 р. у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка   захистила кандидатську дисертацію на тему: „Нова економічна політика в Україні: історіографія” (за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни). У 2003 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри історії та культури України. Доктор філософії (2005).

У 2003-2008 рр. працювала на кафедрі релігієзнавства та теології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Розробила і викладала нормативні курси: «Загальне релігієзнавство», «Релігійна культурологія», «Історія священних писань», «Дохристиянські вірування українців» та ін.

У Київському національному університеті працює з вересня 2008 р., спочатку – доцентом кафедри історії для гуманітарних факультетів, з вересня 2016 р. – доцентом кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки. З 2021 року – професором кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки.

2019 р. у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистила докторську дисертацію на тему «Постать останнього кошового отамана П. І. Калнишевського у контексті історії Запорозької (Нової) Січі: історіографія» (за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни). У 2022 році присвоєно вчене звання професора.

Заступник головного редактора наукового фахового видання («Історичні науки») «Часопис української історії».

Коло наукових інтересів:  сучасна вітчизняна історіографія, актуальні питання історії України, джерелознавства, діяльність православної церкви доби козаччини, постать останнього кошового отамана Запорозької Січі П.І. Калнишевського в історіографії, історія християнства, священні писання сучасних національних і світових релігій, культурологія.

Викладає курси для студентів ОП «Архівістика та управління документацією» історичного факультету: «Інформаційно-аналітична діяльність», «Архіви літератури і мистецтва у сучасному культурному та інформаційному просторі», «Теорія та практика референтської діяльності», «Історія книги і книгодрукування», «Науково-дослідна робота студентів», «Теорія і практика зв’язків з громадськістю», «Археографія», «Вступ до університетських студій» для студентів філософського факультету, «Історія державності України» для студентів спеціалізації «філософія», «культурологія» і «релігієзнавство».

Автор і співавтор понад 310 наукових і навчально-методичних публікацій, учасник близько 90 міжнародних, всеукраїнських і регіональних науково-практичних конференцій.

Вибрані публікації

 

Монографії

 1. Історіографія нової економічної політики в Українській СРР: монографія. – К.: Хрещатик, 2002. – 176 с.
 2. Біржова торгівля України в період нової економічної політики (1921-1929 рр.): монографія. – К.-Чернівці: Книги-ХХІ, 2007. – 200 с.
 3. Історіографія історії Нової Січі (1734-1775 рр.): монографія. – К.: Книги-ХХІ, 2011. – 280 с.
 4. Петро Калнишевський: нескорений духом: монографія. – К. – Переяслав-Хмельницький: Книги-ХХІ, 2012. – 184 с.
 5. Історія Київського університету: монографія / Кер. авт. кол. В.Ф. Колесник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. – 895 с.

Біобібліографічні покажчики

 1. Кошовий отаман Петро Калнишевський: біобібліогр. покажч. / уклад. і авт. вступ. ст. Г.Г. Коцур; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – К.-Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М., – 182 с.

Підручники і навчальні посібники

 1. Історія України. Навчально-методичний посібник (для студентів неспеціальних факультетів). – Чернівці: Рута, 1998. – 48 с.
 2. Методичні рекомендації та плани семінарських занять з історії України для студентів неспеціальних факультетів. – Чернівці, 2001. – 56 с.
 3. Історія України. Навчально-методичний посібник. – Переяслав-Хмельницький-Чернівці, 2001. – 52 с.
 4. Історія України. Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи з курсу історії України (для студентів неспеціальних факультетів). – Чернівці, 2002. – 48 с.
 5. Модульна технологія вивчення курсу «Загальне релігієзнавство»: Навчально-методичний посібник. – Чернівці, – 51 с.
 6. Історія української державності. Навчально-методичний посібник. – Переяслав-Хмельницький, 2003. – 68 с.
 7. Священні книги сучасних національних і світових релігій. Навчально-методичний посібник. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2004. – 48 с.
 8. Історія України від найдавніших часів до ХХІ століття: Тестові завдання: Навч. посібник. – Переяслав-Хмельницький, 2004. – 116 с.
 9. Історичні портрети державних та політичних діячів України. Навчально-методичний посібник. – К. – Переяслав-Хмельницький, 2004. – 48 с.
 10. Історія Києва: від княжої доби до сучасності. Збірник документів і матеріалів: Навч. посібник з грифом МОН України / За заг. ред. В.Ф. Колесника, А.П. Коцура, Н.В. Терес. – К.: Книги-ХХІ, 2005. – 773 с.
 11. Історія України в датах: Навч. посібник. – Переяслав-Хмельницький-Чернівці: Книги-ХХІ, 2007. – 144 с.
 12. Історія України (для студентів неспеціальних факультетів): Навч.-метод. посібник для супроводу кредитно-модульної системи організації навчального процесу. – Переяслав-Хмельницький: Астон, 2007. – 152 с.
 13. Діячі науки і культури України: нариси життя і діяльності / За заг. ред. А.П. Коцура, Н.В. Терес. – К.-Чернівці: Книги-ХХІ, 2007. – 464 с.
 14. Історія України від найдавніших часів до сьогодення. Збірник документів і матеріалів: Рекомендовано МОН України як навч. посібник для студентів вузів / За ред. А.П. Коцура, Н.В. Терес. – К.- Чернівці: Книги ХХІ, 2008. – 1100 с.
 15. Релігієзнавство: Рекомендовано МОН України як навч. посібник для студентів вузів / За ред. В.І. Докаша, Г.Г. Коцур. – Чернівці: Рута, 2008. – 292 с.
 16. Історія України (для студентів неспеціальних факультетів): Навч.-метод. посібник. – Чернівці: Золоті литаври, 2008. – 62 с.
 17. Діячі науки і культури України: Рекомендовано МОН України як навч. посібник для студентів вузів / За ред. А.П. Коцура, В.П. Коцура, В.Ф. Колесника. – К.-Чернівці: Книги- ХХІ, 2009. – 688 с.
 18. Історія України: Підручник з грифом МОН України. – К.: Видавн.-поліграф. центр «Київський університет», 2009. – 900 с.
 19. Історія України: Навчально-методичний комплекс для студентів гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка / За заг. ред. проф. Г.Д. Казьмирчука. – К.: Логос, 2009. – 72 с.
 20. Історія України: Підручник. Курс лекцій для студентів вищих навч. закладів / Наук. ред. та кер. авт. кол. д. і. н., проф. Г.Д. Казьмирчук. – К.: Логос, 2009. – 860 с.
 21. Історія України. Підручник. Рекомендовано МОН України. – К.: Логос, 2010. – 648 с.
 22. История Украины. Учебник. Рекомендовано МОН Украины. – К.: Логос, 2010. – 752 с.
 23. Методичні рекомендації з курсу історії України (для студентів неспеціальних факультетів). – Чернівці, 2011. – 86 с.
 24. Історія України. Навчально-методичний комплекс для студентів гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка / За ред. проф. Г.Д. Казьмирчука. – К.: Логос, 2013. – 92 с.
 25. История Украины: Учебник / Г.Д. Казьмирчук, А.П. Коцур, М.Г.Казьмирчук, Г.Г. Коцур и др. – Изд. 4-е, исп. и доп. – К.: ПП КП УкрСІЧ», 2014. – 744 с.
 26. Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорщини у другій половині ХІХ ст.: навч.-метод. посіб. – К., 2014. – 38 с.
 27. Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посібник / За заг. ред. Т.В. Орлової. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014. – 732 с.
 28. Історія України. Курс лекцій / За ред. д.і.н., проф. А.П. Коцура. – К.-Чернівці: Книги-ХХІ, 2015. – 756 с.
 29. Коцур А. П., Коцур Г. Г. Методика викладання історії у закладах вищої освіти. Навчально-методичний комплекс. Переяслав, 2021. 32 с.

 

Статті

 1. Неп в Україні: історіографія 30-х – першої половини 50-х рр. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України: Наук.- практ. зб. – К., 2000. – Вип.. – С. 111-117.
 2. Стан наукової розробки та періодизація історіографії непу в Україні // Наукові записки з української історії: Зб. наук. ст. – Переяслав-Хмельницький, 2000. – Вип. 11. – С. 121-139.
 3. Неп в Україні: історіографія 1920-х рр. // Наукові записки з української історії: Зб. наук. ст. – Переяслав-Хмельницький, 2001. – Вип. 12. – С.278-292.
 4. Сучасний етап дослідження непу // Наукові записки з української історії: Зб. наук. ст. – Переяслав-Хмельницький, 2002. – Вип. 13. – С. 427- 441.
 5. Стан наукової розробки та періодизація історіографії нової економічної політики в Україні // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль, 2002. – Вип. 5. – С. 195-203.
 6. Школа і релігійна освіта учнів // Школа першого ступеня: теорія і практика: Зб. наук. праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2002. –  Вип. 3. – С. 235-240.
 7. Позацензурна, самвидавна література та преса України 60-80-х рр. ХХ ст. // Питання історії України: Зб. наук. ст. – Чернівці: Зелена Буковина, 2003. – Т. 6. – С. 166-171.
 8. Приватний капітал в економіці УРСР (1921-1923 рр.) // Наукові записки з української історії: Зб. наук. ст. – Переяслав-Хмельницький, 2003. – Вип. 14. – С. 416-424.
 9. Регламентативна діяльність православної церкви вольностей низового Війська Запорозького // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. – Чернівці: Золоті литаври, 2004. – Вип. 203-204. Філософія. – С.224-228.
 10. Діяльність Київської товарної біржі в 1923-1924 рр. // Наукові записки з української історії: Зб. наук. ст. – Переяслав-Хмельницький, 2004. – Вип. 15. – С. 129-132.
 11. Регулювання біржової торгівлі в період нової економічної політики // Часопис української історії: Зб. наук. статей. – К., 2004. – Вип. 1. – С. 64-68.
 12.  Меценатська діяльність доби козаччини: історичний досвід церковного будівництва // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. – Чернівці: Рута, 2005. – Вип. 240-241. Філософія. – С.66-70.
 13. Діяльність Одеської товарної біржі в період нової економічної політики // Часопис української історії. – 2005. – № 2. – С. 58-62.
 14. З плеяди славетних (до 130-річчя від дня народження Сергія Єфремова) // Часопис української історії. – 2005. – № 4. – С. 164-170.
 15. Петриківка й Петро Калнишевський (до 315-ї річниці від дня народження останнього кошового отамана Запорозької Січі) // Часопис української історії. – 2006. – № 5. – С. 9-13.
 16. Благодійність і меценатство кошового отамана Запорозької Січі Петра Івановича Калнишевського // Скарбниця української культури: Зб. наук. ст. – Чернігів, 2007. – Вип. 8. – С. 111-114.
 17. Петро Калнишевський і церкви Різдва Богородиці та Миколаївська в Лохвиці на Полтавщині // Часопис української історії. – К., 2007. – Вип. 6. – С. 19-22.
 18. Внесок Петра Калнишевського у розвиток української культури та духовності // Часопис української історії. – К., 2007. – Вип. 7. – С. 24-27.
 19. Юрій Лисянський – український мореплавець і вчений (1773-1837) // Часопис української історії. – К., 2009. – Вип. 10. – С. 5-12.
 20. В’ячеслав Липинський і державницька школа в українській історіографії // Наукові записки з української історії: Зб. наук. ст. – Переяслав-Хмельницький, 2009. – Вип. 22. – С. 111-119.
 21. Історіографія нової економічної політики в Україні: стан наукової розробки та періодизація з позицій сьогодення // Часопис української історії. – К., 2009. – Вип. 14. – С. 110-119.
 22. Відображення „Киевской стариной” українознавчої проблематики //  Часопис української історії.  – К., 2010. – Вип. 17. – С. 61-70.
 23.  І.А. Гриценко – український історик, джерелознавець, краєзнавець, педагог // Постаті Київщини. – К.: Міленіум, 2010. – Вип. 3. – С. 36-42.
 24. Видавнича діяльність «Просвіти» та її вплив на популяризацію проблем державознавства // Наукові записки з української історії: Зб. наук. ст. – Переяслав-Хмельницький, 2009. – Вип. 24. – С. 56-71.
 25.  Християнські моральні цінності у творчості Петра Коцура // Богословський вісник: Зб. наук. праць. – Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2011. – С. 111-122.
 26. Олена Апанович про сингулярність постаті кошового отамана П. Калнишевського // Гілея. Науковий вісник. Зб. наук. праць. – К., 2011. – Вип. 50. – С. 232-236.
 27. Петро Калнишевський: штрихи до портрета / Г.Г. Коцур // Історія науки і біографістика: електронне наукове фахове видання (Історичні науки). – 2011. – № 3 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/INB/title/
 28. Постать кошового отамана Запорозької Січі Петра Калнишевського на сторінках «Часопису української історії» // Гілея. Науковий вісник. Зб. наук. праць. – К., 2011. – Вип. 53. – С. 169-175.
 29. Петро Калнишевський в історичних дослідженнях кінця ХVІІІ – початку ХХ ст.: сентенціальні узагальнення // Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. – К.: УНІСЕРВ, 2011. – Вип. 35. – С. 28-32.
 30. Петро Калнишевський: дискусії щодо соловецького періоду біографії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – К.: Вид.-полігр. центр „Київський університет”, 2011. – Вип. 108. – С. 23-26.
 31. Автентичність портрета Петра Калнишевського: нове бачення // Сумська старовина. – – № XXXV. – С. 91- 96.
 32.  Кошовий отаман Запорозької Січі Петро Калнишевський: нові підходи до з’ясування дискусійних сторінок біографії // Питання історії України: Зб. наук. праць. – Чернівці, 2011. – С. 25-29.
 33. Історіософська та етнопсихологічна репрезентація національних рис українства у світоглядно-моральному синтезі (на прикладі козацтва та кошового отамана Петра Калнишевського) // Часопис української історії. – К.: Книги-ХХІ, 2012. – Вип. 23. – С. 84 – 88.
 34. Три святині, даровані кошовим отаманом Петром Калнишевським // Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. – К.: УНІСЕРВ, 2012. – Вип. 37. – С. 51-56.
 35. Петро Калнишевський в публікаціях «Киевской старины» // Київська старовина. – 2012. – № 2. – С. 161-170.
 36. Ф.Д. Ніколайчик про кошового отамана Петра Калнишевського // Часопис української історії. – К., 2013. – Вип. 26. – С. 56-62.
 37. Penazny obeh v novej Zaporozskej Seci (1734-1775) / G. Kocur // Peniaze, hospodarstvo a spolocnost: Medzinarodne numizmaticke sympozium – suhrny referatov Slovensra numizmaticka spolocnost pri SAV, Kosice, 16-19 maja – Kosice, 2013. – S. 72-73.
 38. Останній кошовий // Nova газета (Нью-Йорк, США). – 2013. – № 14. – 4квіт. – С. 17.
 39. Фальшиві литовські монети князя Олександра Ягеллона та технології їх виробництва 1492-1501 рр. (на прикладі знахідок в українських землях) // Часопис української історії. – К., – Вип. 28. – С. 33-37.
 40. Київський національний університет імені Тараса Шевченка в умовах державної незалежності України (1991-2014 рр.): відродження автономії і надання статусу дослідницького вищого навчального закладу // Часопис української історії. – К., – Вип. 30. – С. 29-43.
 41. Рада ветеранів війни і праці Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Часопис української історії. – К., – Вип. 31. – С. 7-12.
 42. Наукові студії В.О. Голобуцького про господарську діяльність запорожців періоду Нової Січі (1734-1775) // Історія науки і біографістика: електронне наукове фахове видання (Історичні науки). – 2015. – № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://inb.dnsgb.com.ua/2015-2/index.html
 43. Останній запорозький отаман Петро Калнишевський: звитяга і жертовність // Black Sea: Scientifik Journal of Academic Research Multidisciplinary Journal. – Tbilisi, Georgia, 2015. – V. 22. – Is. 4. – P. 4-7.
 44. Економічний розвиток Запоріжжя періоду Нової Січі: українська історіографія (1991-2016 рр.) // Часопис української історії. – К., 2016. – Спецвип. 34. – С. 19-33.
 45. Charity of Kish Ataman of the Zaporozhian Sich Petro Kalnyshevsky //   Evropský filozofický a historický diskurz. – Praha, 2016. – Volume 2. – Issue 1. – P. 19-23.
 46. Ukrainian culture: civilizational dimension // Часопис української історії. – К., 2017. – Вип. 35. – С. 104-105.
 47. Коцур Г. Г. Подвижник Посулянського краю. Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації: матеріали V Міжнародної наукової конференції, 11-12 листопада 2021 р. Суми, 2021. Ч. 1. С. 81-83.
 48. Kotsur H. H., Kotsur A. P. Relationships Between the Zaporoz’ka Sich and Bukovynian Dragomyrna Monastery, as its “Spiritual Child”. Results of Modern Scientific Research and Development. The 9th International Scientific and Practical Conference. November 14-16, 2021. Barca Academi Publisching, Madrid, Spain. Р. 292-395.
 49. Коцур Г., Коцур А. Трансформація теоретико-методологічної підготовки фахівців-істориків в умовах сучасних постмодерністських викликів. International scientific innovation in human life. The 5th International Scientific and Practical Conference. November 17-19, 2021. Cognum Publisching House, Manchester, United Kingdom. Р. 625-627.
 50. Коцур Г., Коцур А. Національне відродження України ХVІІІ – початку ХХ ст.: дискусії щодо наукового обґрунтування. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 16 листопада 2021 р. Переяслав, 2021. № 74. С. 45-48.
 51. Коцур Г. Г. Етика наукової комунікації у фаховій діяльності архівіста. Актуальні проблеми розвитку архівознавства, джерелознавства та документознавства: виклики цифрового суспільства. Всеукраїнська наукова конференція ХХІ Джерелознавчі читання, 7 грудня 2021 р. Київ, 2021.
 52. Фрусевич А., Коцур Г. Побут та дозвілля жінок України на шпальтах журналу «Радянська жінка» (1965-1991 рр.). Часопис української історії. Київ, 2022. Вип. 45. С. 79-89.
 53. Kotsur H. H., Kotsur A. P. Correspondence of the Kish Ataman of Zaporoz’ka Sich Petro Kalnyshevsky with the Polish Administration. Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects. The 8 th International scientific and practical conference. January 23-25, 2022. MDPC Publishing, Berlin, Germany. 2022. Р. 525-528.
 54. Коцур Г. Г. Об’єкт історико-культурного туризму – Резиденція митрополитів Буковини і Далмації – пам’ятки світової спадщини ЮНЕСКО. Історико-культурний туризм: український та зарубіжний досвід. Друга міжнародна науково-практична конференція, 11 лютого 2022 р. Київ: Кафедра етнології та краєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2022.
 55. Мандрик-Мельничук М. В., Коцур Г. Г., Крокош П. К. Хірург-віртуоз Микола Скліфосовський: сторінки життя, пов̓язані з Україною. Сторінки історії: Збірник наукових праць. Київ: КПІ, 2022. Вип. 53. С. 130-142. (Web of Science).
 56. Kotsur A., Kotsur H. A Scientist of European Scale. Часопис української історії. 2022. Вип. 46. С. 40-45.