Коцур Галина Георгіївна

Кандидат історичних наук, доцент

 

Народилася  16 квітня 1964 р. у с. Товтри Заставнівського р-ну Чернівецької обл.

У 1983-1988 рр. навчалася на історичному факультеті Чернівецького державного університету. Після закінчення навчання у вузі, з 1988 р. працювала в Чернівецькій загальноосвітній школі № 31 учителем історії. З 1989 р. – викладач історії у Буковинському державному фінансово-економічному інституті.

2001 р. у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка   захистила кандидатську дисертацію на тему: „Нова економічна політика в Україні: історіографія” (за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни). У 2003 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри історії та культури України. Доктор філософії (2005).

У 2003-2008 рр. працювала на кафедрі релігієзнавства та теології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Розробила і викладала нормативні курси: «Загальне релігієзнавство», «Релігійна культурологія», «Історія священних писань», «Дохристиянські вірування українців» та ін.

У Київському національному університеті працює з вересня 2008 р., спочатку – доцентом кафедри історії для гуманітарних факультетів, з вересня 2016 р. – доцентом кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки.

Відповідальний секретар наукового фахового видання («Історичні науки») «Часопис української історії».

Коло наукових інтересів:  сучасна вітчизняна історіографія, актуальні питання історії України, джерелознавства, діяльність православної церкви доби козаччини, постать останнього кошового отамана Запорозької Січі П.І. Калнишевського в історіографії, історія християнства, священні писання сучасних національних і світових релігій, культурологія.

Викладає студентам історичного факультету курс «Науково-дослідна робота історика» для спеціалізації «архівознавство», «Вступ до університетських студій» для студентів економічного та філософського факультетів, «Історія державності України» для студентів спеціалізації «філософія», «культурологія» і «релігієзнавство».

Автор і співавтор понад 250 наукових і навчально-методичних публікацій, учасник близько 70 міжнародних, всеукраїнських і регіональних науково-практичних конференцій.

Вибрані публікації

 

Монографії

 1. Історіографія нової економічної політики в Українській СРР: монографія. – К.: Хрещатик, 2002. – 176 с.
 2. Біржова торгівля України в період нової економічної політики (1921-1929 рр.): монографія. – К.-Чернівці: Книги-ХХІ, 2007. – 200 с.
 3. Історіографія історії Нової Січі (1734-1775 рр.): монографія. – К.: Книги-ХХІ, 2011. – 280 с.
 4. Петро Калнишевський: нескорений духом: монографія. – К. – Переяслав-Хмельницький: Книги-ХХІ, 2012. – 184 с.
 5. Історія Київського університету: монографія / Кер. авт. кол. В.Ф. Колесник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. – 895 с.

Біобібліографічні покажчики

 1. Кошовий отаман Петро Калнишевський: біобібліогр. покажч. / уклад. і авт. вступ. ст. Г.Г. Коцур; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – К.-Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М., – 182 с.

Підручники і навчальні посібники

 1. Історія України. Навчально-методичний посібник (для студентів неспеціальних факультетів). – Чернівці: Рута, 1998. – 48 с.
 2. Методичні рекомендації та плани семінарських занять з історії України для студентів неспеціальних факультетів. – Чернівці, 2001. – 56 с.
 3. Історія України. Навчально-методичний посібник. – Переяслав-Хмельницький-Чернівці, 2001. – 52 с.
 4. Історія України. Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи з курсу історії України (для студентів неспеціальних факультетів). – Чернівці, 2002. – 48 с.
 5. Модульна технологія вивчення курсу «Загальне релігієзнавство»: Навчально-методичний посібник. – Чернівці, – 51 с.
 6. Історія української державності. Навчально-методичний посібник. – Переяслав-Хмельницький, 2003. – 68 с.
 7. Священні книги сучасних національних і світових релігій. Навчально-методичний посібник. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2004. – 48 с.
 8. Історія України від найдавніших часів до ХХІ століття: Тестові завдання: Навч. посібник. – Переяслав-Хмельницький, 2004. – 116 с.
 9. Історичні портрети державних та політичних діячів України. Навчально-методичний посібник. – К. – Переяслав-Хмельницький, 2004. – 48 с.
 10. Історія Києва: від княжої доби до сучасності. Збірник документів і матеріалів: Навч. посібник з грифом МОН України / За заг. ред. В.Ф. Колесника, А.П. Коцура, Н.В. Терес. – К.: Книги-ХХІ, 2005. – 773 с.
 11. Історія України в датах: Навч. посібник. – Переяслав-Хмельницький-Чернівці: Книги-ХХІ, 2007. – 144 с.
 12. Історія України (для студентів неспеціальних факультетів): Навч.-метод. посібник для супроводу кредитно-модульної системи організації навчального процесу. – Переяслав-Хмельницький: Астон, 2007. – 152 с.
 13. Діячі науки і культури України: нариси життя і діяльності / За заг. ред. А.П. Коцура, Н.В. Терес. – К.-Чернівці: Книги-ХХІ, 2007. – 464 с.
 14. Історія України від найдавніших часів до сьогодення. Збірник документів і матеріалів: Рекомендовано МОН України як навч. посібник для студентів вузів / За ред. А.П. Коцура, Н.В. Терес. – К.- Чернівці: Книги ХХІ, 2008. – 1100 с.
 15. Релігієзнавство: Рекомендовано МОН України як навч. посібник для студентів вузів / За ред. В.І. Докаша, Г.Г. Коцур. – Чернівці: Рута, 2008. – 292 с.
 16. Історія України (для студентів неспеціальних факультетів): Навч.-метод. посібник. – Чернівці: Золоті литаври, 2008. – 62 с.
 17. Діячі науки і культури України: Рекомендовано МОН України як навч. посібник для студентів вузів / За ред. А.П. Коцура, В.П. Коцура, В.Ф. Колесника. – К.-Чернівці: Книги- ХХІ, 2009. – 688 с.
 18. Історія України: Підручник з грифом МОН України. – К.: Видавн.-поліграф. центр «Київський університет», 2009. – 900 с.
 19. Історія України: Навчально-методичний комплекс для студентів гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка / За заг. ред. проф. Г.Д. Казьмирчука. – К.: Логос, 2009. – 72 с.
 20. Історія України: Підручник. Курс лекцій для студентів вищих навч. закладів / Наук. ред. та кер. авт. кол. д. і. н., проф. Г.Д. Казьмирчук. – К.: Логос, 2009. – 860 с.
 21. Історія України. Підручник. Рекомендовано МОН України. – К.: Логос, 2010. – 648 с.
 22. История Украины. Учебник. Рекомендовано МОН Украины. – К.: Логос, 2010. – 752 с.
 23. Методичні рекомендації з курсу історії України (для студентів неспеціальних факультетів). – Чернівці, 2011. – 86 с.
 24. Історія України. Навчально-методичний комплекс для студентів гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка / За ред. проф. Г.Д. Казьмирчука. – К.: Логос, 2013. – 92 с.
 25. История Украины: Учебник / Г.Д. Казьмирчук, А.П. Коцур, М.Г.Казьмирчук, Г.Г. Коцур и др. – Изд. 4-е, исп. и доп. – К.: ПП КП УкрСІЧ», 2014. – 744 с.
 26. Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорщини у другій половині ХІХ ст.: навч.-метод. посіб. – К., 2014. – 38 с.
 27. Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посібник / За заг. ред. Т.В. Орлової. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014. – 732 с.
 28. Історія України. Курс лекцій / За ред. д.і.н., проф. А.П. Коцура. – К.-Чернівці: Книги-ХХІ, 2015. – 756 с.

 

Статті

 1. Неп в Україні: історіографія 30-х – першої половини 50-х рр. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України: Наук.- практ. зб. – К., 2000. – Вип.. – С. 111-117.
 2. Стан наукової розробки та періодизація історіографії непу в Україні // Наукові записки з української історії: Зб. наук. ст. – Переяслав-Хмельницький, 2000. – Вип. 11. – С. 121-139.
 3. Неп в Україні: історіографія 1920-х рр. // Наукові записки з української історії: Зб. наук. ст. – Переяслав-Хмельницький, 2001. – Вип. 12. – С.278-292.
 4. Сучасний етап дослідження непу // Наукові записки з української історії: Зб. наук. ст. – Переяслав-Хмельницький, 2002. – Вип. 13. – С. 427- 441.
 5. Стан наукової розробки та періодизація історіографії нової економічної політики в Україні // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль, 2002. – Вип. 5. – С. 195-203.
 6. Школа і релігійна освіта учнів // Школа першого ступеня: теорія і практика: Зб. наук. праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2002. –  Вип. 3. – С. 235-240.
 7. Позацензурна, самвидавна література та преса України 60-80-х рр. ХХ ст. // Питання історії України: Зб. наук. ст. – Чернівці: Зелена Буковина, 2003. – Т. 6. – С. 166-171.
 8. Приватний капітал в економіці УРСР (1921-1923 рр.) // Наукові записки з української історії: Зб. наук. ст. – Переяслав-Хмельницький, 2003. – Вип. 14. – С. 416-424.
 9. Регламентативна діяльність православної церкви вольностей низового Війська Запорозького // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. – Чернівці: Золоті литаври, 2004. – Вип. 203-204. Філософія. – С.224-228.
 10. Діяльність Київської товарної біржі в 1923-1924 рр. // Наукові записки з української історії: Зб. наук. ст. – Переяслав-Хмельницький, 2004. – Вип. 15. – С. 129-132.
 11. Регулювання біржової торгівлі в період нової економічної політики // Часопис української історії: Зб. наук. статей. – К., 2004. – Вип. 1. – С. 64-68.
 12.  Меценатська діяльність доби козаччини: історичний досвід церковного будівництва // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. – Чернівці: Рута, 2005. – Вип. 240-241. Філософія. – С.66-70.
 13. Діяльність Одеської товарної біржі в період нової економічної політики // Часопис української історії. – 2005. – № 2. – С. 58-62.
 14. З плеяди славетних (до 130-річчя від дня народження Сергія Єфремова) // Часопис української історії. – 2005. – № 4. – С. 164-170.
 15. Петриківка й Петро Калнишевський (до 315-ї річниці від дня народження останнього кошового отамана Запорозької Січі) // Часопис української історії. – 2006. – № 5. – С. 9-13.
 16. Благодійність і меценатство кошового отамана Запорозької Січі Петра Івановича Калнишевського // Скарбниця української культури: Зб. наук. ст. – Чернігів, 2007. – Вип. 8. – С. 111-114.
 17. Петро Калнишевський і церкви Різдва Богородиці та Миколаївська в Лохвиці на Полтавщині // Часопис української історії. – К., 2007. – Вип. 6. – С. 19-22.
 18. Внесок Петра Калнишевського у розвиток української культури та духовності // Часопис української історії. – К., 2007. – Вип. 7. – С. 24-27.
 19. Юрій Лисянський – український мореплавець і вчений (1773-1837) // Часопис української історії. – К., 2009. – Вип. 10. – С. 5-12.
 20. В’ячеслав Липинський і державницька школа в українській історіографії // Наукові записки з української історії: Зб. наук. ст. – Переяслав-Хмельницький, 2009. – Вип. 22. – С. 111-119.
 21. Історіографія нової економічної політики в Україні: стан наукової розробки та періодизація з позицій сьогодення // Часопис української історії. – К., 2009. – Вип. 14. – С. 110-119.
 22. Відображення „Киевской стариной” українознавчої проблематики //  Часопис української історії.  – К., 2010. – Вип. 17. – С. 61-70.
 23.  І.А. Гриценко – український історик, джерелознавець, краєзнавець, педагог // Постаті Київщини. – К.: Міленіум, 2010. – Вип. 3. – С. 36-42.
 24. Видавнича діяльність «Просвіти» та її вплив на популяризацію проблем державознавства // Наукові записки з української історії: Зб. наук. ст. – Переяслав-Хмельницький, 2009. – Вип. 24. – С. 56-71.
 25.  Християнські моральні цінності у творчості Петра Коцура // Богословський вісник: Зб. наук. праць. – Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2011. – С. 111-122.
 26. Олена Апанович про сингулярність постаті кошового отамана П. Калнишевського // Гілея. Науковий вісник. Зб. наук. праць. – К., 2011. – Вип. 50. – С. 232-236.
 27. Петро Калнишевський: штрихи до портрета / Г.Г. Коцур // Історія науки і біографістика: електронне наукове фахове видання (Історичні науки). – 2011. – № 3 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/INB/title/
 28. Постать кошового отамана Запорозької Січі Петра Калнишевського на сторінках «Часопису української історії» // Гілея. Науковий вісник. Зб. наук. праць. – К., 2011. – Вип. 53. – С. 169-175.
 29. Петро Калнишевський в історичних дослідженнях кінця ХVІІІ – початку ХХ ст.: сентенціальні узагальнення // Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. – К.: УНІСЕРВ, 2011. – Вип. 35. – С. 28-32.
 30. Петро Калнишевський: дискусії щодо соловецького періоду біографії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – К.: Вид.-полігр. центр „Київський університет”, 2011. – Вип. 108. – С. 23-26.
 31. Автентичність портрета Петра Калнишевського: нове бачення // Сумська старовина. – – № XXXV. – С. 91- 96.
 32.  Кошовий отаман Запорозької Січі Петро Калнишевський: нові підходи до з’ясування дискусійних сторінок біографії // Питання історії України: Зб. наук. праць. – Чернівці, 2011. – С. 25-29.
 33. Історіософська та етнопсихологічна репрезентація національних рис українства у світоглядно-моральному синтезі (на прикладі козацтва та кошового отамана Петра Калнишевського) // Часопис української історії. – К.: Книги-ХХІ, 2012. – Вип. 23. – С. 84 – 88.
 34. Три святині, даровані кошовим отаманом Петром Калнишевським // Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. – К.: УНІСЕРВ, 2012. – Вип. 37. – С. 51-56.
 35. Петро Калнишевський в публікаціях «Киевской старины» // Київська старовина. – 2012. – № 2. – С. 161-170.
 36. Ф.Д. Ніколайчик про кошового отамана Петра Калнишевського // Часопис української історії. – К., 2013. – Вип. 26. – С. 56-62.
 37. Penazny obeh v novej Zaporozskej Seci (1734-1775) / G. Kocur // Peniaze, hospodarstvo a spolocnost: Medzinarodne numizmaticke sympozium – suhrny referatov Slovensra numizmaticka spolocnost pri SAV, Kosice, 16-19 maja – Kosice, 2013. – S. 72-73.
 38. Останній кошовий // Nova газета (Нью-Йорк, США). – 2013. – № 14. – 4квіт. – С. 17.
 39. Фальшиві литовські монети князя Олександра Ягеллона та технології їх виробництва 1492-1501 рр. (на прикладі знахідок в українських землях) // Часопис української історії. – К., – Вип. 28. – С. 33-37.
 40. Київський національний університет імені Тараса Шевченка в умовах державної незалежності України (1991-2014 рр.): відродження автономії і надання статусу дослідницького вищого навчального закладу // Часопис української історії. – К., – Вип. 30. – С. 29-43.
 41. Рада ветеранів війни і праці Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Часопис української історії. – К., – Вип. 31. – С. 7-12.
 42. Наукові студії В.О. Голобуцького про господарську діяльність запорожців періоду Нової Січі (1734-1775) // Історія науки і біографістика: електронне наукове фахове видання (Історичні науки). – 2015. – № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://inb.dnsgb.com.ua/2015-2/index.html
 43. Останній запорозький отаман Петро Калнишевський: звитяга і жертовність // Black Sea: Scientifik Journal of Academic Research Multidisciplinary Journal. – Tbilisi, Georgia, 2015. – V. 22. – Is. 4. – P. 4-7.
 44. Економічний розвиток Запоріжжя періоду Нової Січі: українська історіографія (1991-2016 рр.) // Часопис української історії. – К., 2016. – Спецвип. 34. – С. 19-33.
 45. Charity of Kish Ataman of the Zaporozhian Sich Petro Kalnyshevsky //   Evropský filozofický a historický diskurz. – Praha, 2016. – Volume 2. – Issue 1. – P. 19-23.
 46. Ukrainian culture: civilizational dimension // Часопис української історії. – К., 2017. – Вип. 35. – С. 104-105.