Коломієць Наталія Анатоліївна

Коломієць Н.А

Кандидат історичних наук

 

Народилася 1 квітня 1973 р. в м. Шостка Сумської області. 1990 р. закінчила з золотою медаллю середню школу, а в 1995 р. отримала диплом з відзнакою історичного факультету Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка.

 

Без відриву від виробництва навчалася в аспірантурі історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

2008 р. захистила кандидатську дисертацію «Павло Петрович Смирнов – історик та педагог». Працює асистентом кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки. Читає курси «Джерела з історії незалежної України», «Джерела особового походження», веде семінарські заняття з «Історичного джерелознавства», «Спеціальних історичних дисциплін», «Методики опрацювання історичних джерел», нормативного курсу «Джерела з історії української державності».

Нагороджена Почесною грамотою Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2014).

Серед наукових інтересів пріоритетними є проблеми джерелознавства, біографістики, історіографії. Автор близько 25 публікацій в колективних монографіях, збірниках наукових праць, енциклопедичних та довідкових виданнях.

Вибрані праці

Монографії, навчальні посібники, довідники

 

Коломієць Н. А. Павло  Петрович Смирнов: життєвий та науковий шлях (1882–1947 рр.). – К.: Основа. – 2005. – 78 с.

Професор В’ячеслав Стрельський (до 100-річчя від дня народження): монографія / наук. ред. та кер. авт. кол І. Н. Войцехівська. – К: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. – 207 с.: іл. (у співавт.).

Професор Андрій Введенський: монографія / наук. ред. І. Н. Войцехівська. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». – 2013. – 176 с.: іл. (у співавт.).

Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. пос. / За загал. ред. Орлової Т. В. – Вишгород: ПП Сергійчук М. І., 2014. – 732 c. (у співавт.).

Історія Київського університету: монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». – 2014. – 895 с. (у співавт.).

 Бібліографічне видання як жанр наукового дослідження: до оцінки нової праці з історії книгознавства. Рец. на кн.: Ціборовська-Римарович І. О. Видання друкарні Луцького домініканського монастиря (1787–1836) у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Книгознавче дослідження. Попримірниковий опис / НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Ін-т книгознавства. Київ, 2020. 131 с.    // Рукописна та книжкова спадщина України: археограф. дослідж. унікальних арх. та бібл. фондів.- Київ. – 2022. – Вип. 28. – С. 456-461 (у співавт.).

 

Статті

  1.  Фонди архівів м. Києва як джерело написання наукової біографії П.П.Смирнова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Історія. – 2003. – Вип. 68. –  С. 44–46.
  2.  Документи особового фонду П.П. Смирнова у Відділі Рукопису Російської державної бібліотеки // Сумська старовина. – Суми, 2003.– № ХІ-ХІІ. – С. 100-108.     
  3.   Московський історико-архівний інститут під час директорства П.П.Смирнова // Наука. Релігія. Суспільство. – Донецьк, 2004. – № 2. – С. 18-28.
  4. До питання про погляди П.П. Смирнова на історію міст феодальної Росії // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 6. Історичні науки: Зб. наукових праць. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2005. – Вип.2. – С. 207-213.
  5. Життя і доля професора П.П. Смирнова: історико-біографічний нарис // Історичний журнал. – К., 2006. – № 2. – С. 93-99.
  6. Нариси історії архівної справи в Україні // Українська архівна енциклопедія. – К., 2008. – С. 606.
  7. Наукове товариство імені Шевченка // Українська архівна енциклопедія. – К. – 2008. – С. 606-607.
  8. Роздуми про офіційного опонента //  Часопис української історії. – Вип. 25. – С. 110-111.
  9. Формування та функціонування діловодних відносин у Галичині в складі Польського королівства (1340-1569 рр.) // Етнічна історія народів Європи. Збірн. наукових праць.  – 2022. – № 67. – С. 17-22. (у співавт.).