Калакура Ярослав Степанович

Калакура Я.С.

Відомий український історик, історіограф, джерелознавець, архівознавець, заслужений професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2003), Заслужений працівник вищої школи

України (1984), акад. АН Вищої школи України (1997).

Emailkalajar@knu.ua

Забезпечує викладання студентам історичного факультету лекційних курсів:

Спеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
ОП «Архівістика та управління документацією» (ОР «Бакалавр»):
➢ «Інформаційний менеджмент»
➢ «Менеджмент в архівній справі»
➢ «Інформаційні ресурси архівів з історії української державності»
➢ «Маркетинг інформаційних продуктів та послуг»
Спеціальність 032 Історія та археологія
ОР «Магістр»:
➢ «Методологія та опрацювання історичних, археологічних та архівних джерел з основами інтелектуальної власності»

Народився 24 вересня 1937 р., с. Рудники, Підгаєцького району, Тернопільської області. Закінчив Гнильченську семирічку (1951), Коломийське педучилище (1955), історичний факультет Чернівецького державного університету (1963),  аспірантуру в Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка (1968).

У 1955–1956 рр. – учитель Нижньовербізької семирічної школи на Коломийщині; 1956–1964 рр. – на комсомольській роботі  в Печеніжині, Станіславі та Коломиї; 1964–1969 рр. – викладач, доцент Івано-Франківського педагогічного інституту; 1969–1972 рр. – працівник апарату ЦК КП України; 1972–1981 рр. – заступник директора з наукової роботи Інституту підвищення кваліфікації викладачів суспільних наук при КДУ, доцент, професор Інституту; 1981–1989 рр. – проректор з навчальної роботи КДУ ім. Т. Г. Шевченка, директор Інституту суспільних наук; 1989–1995 рр. – професор кафедри загальної історії; 1995–2002 рр. – завідувач кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки, з 2003 р. – професор цієї кафедри. За сумісництвом працював в Інституті української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Національному науково-дослідному інституті українознавства МОН України.

У 1968 р. захистив кандидатську,  в 1980 р. – докторську дисертації; з 1970 р. – доцент, з 1981 р. – професор. Має понад 500 наукових, науково-популярних та навчально-методичних праць, у т. ч. 93 індивідуальних і колективних монографій, 28 підручників та навчальних посібників, укладач ряду документальних збірників. Тематика наукових досліджень охоплює ключові проблеми методології, історіографії, джерелознавства та архівознавства, спеціальних історичних дисциплін, а також українознавства, політичної та інтелектуальної історії України. Брав участь у створенні багатотомної «Історії міст і сіл України», «Енциклопедії історії України». Під керівництвом Я. С. Калакури підготовлено і захищено 14 докторських та більше 40 кандидатських дисертацій. Був головою спеціалізованої вченої ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій, членом експертної ради ВАК. Нині працює у двох спеціалізованих учених радах, є членом редколегії трьох міжвідомчих наукових збірників, Громадської ради Укрдержархіву.

Обирався депутатом Коломийської міської ради депутатів трудящих, був членом колегії Державного комітету архівів України. В 2012–2014 рр. – стипендіат Державної стипендії визначним діячам освіти України.

Нагороджений  двома орденами «За заслуги» – ІІ та ІІІ ст. (2002, 2012), Почесною грамотою Верховної Ради України (1987), Почесною Грамотою Верховної Ради України (2009), чотирма медалями, освітянськими знаками Антона Макаренка (1997), Петра Могили (2007). Відмінник народної освіти України (1997), лауреат нагород Володимира Великого та Ярослава Мудрого АН ВШ України (2002, 2012), премій ім. Василя Веретенникова (2000) та Григорія Сковороди (2007), золотої відзнаки Вченої ради Київського університету імені Тараса Шевченка та відзнаки Михайла Драгоманова (2012) та ін.

Вибрані публікації

Індивідуальні та колективні монографії

 1. Общественные науки в высшей школе. – К.: Вища школа, 1980. – 296 с.
 2. Документы героических свершений. – К.: Політвидав України, 1 – 425 с.
 3. Историография истории Украинской ССР. – К.: Наукова думка, 1986. – 557 с.
 4. Історія української культури. – К.: Вища школа, 2000. – 607 с.
 5. Історичні засади українознавства. – К.: НДІУ, 2007. – 381 с.
 6. Українці у світовій цивілізації і культурі. – К.: НДІУ, 2008. – 400 с. (чл. автор. кол.).
 7. Україна найдавнішого часу – XVІІІ ст.: цивілізаційний контекст пізнання / М.Ф. Юрій, Л. М. Алексієвець, Я. С. Калакура, О. А. Удод. – Тернопіль: Астон, 2012. – Кн. 1. – 700 с.
 8. Україна ХІХ часу – початку XХІ століття: цивілізаційний контекст пізнання / М.Ф. Юрій, Л. М. Алексієвець, Я. С. Калакура, О. А. Удод. – Тернопіль: Астон, 2012. –  Кн. 2. – 696 с.
 9. Українська земля і люди. Український етнос у світовому часопросторі: кол. моногр. Т.ІІ: ХV–ХVІІІ ст. / за заг. ред. П. Кононенка. – К: ННДІУВІ, 2012. – 736 с. (співавтор)
 10. Українознавче дослідження: теорія та методологія. – Тернопіль: Джура, 2012. – 294 с.

Підручники і навчальні посібники

 1. Организация самостоятельной работы студентов по изучению общественных наук. – К.: Вища школа, 1979. – 243 с.
 2. Джерелознавство історії України. Довідник. (заст. керівн. автор. кол.). – К.,1998. – 212 с.
 3. Архівознавство. Підручник / керівн. автор. кол. – К., 1998. – 316 с.
 4. Архівознавство. – 2-ге вид., доп. / за ред. Я. Калакури, І. Матяш. – К., 2002. – 356 с.
 5. Історичне джерелознавство: Підручник. / керівн. автор. кол. Я. С. Калакура. – К.: Либідь, 2002. – 436 с.
 6. Історична наука: термінологічний і понятійний довідник. – К.: Вища школа, 2002. – 430 с.
 7. Нариси історії архівної справи в Україні. – К.: Видавничий дім “КМ Академія”, 2002. – 610 с. (співавтор).
 8. Історія української та зарубіжної культури: Навч. посібник. – Вид. шосте, доп. – К.: Знання-Прес, 2007. – 358 с.
 9. Спеціальні історичні дисципліни: навч. посіб. – К.: Либідь, 2008. – 520 с. (чл. автор. кол.).
 10. Історія українознавства: навч. посібн. – К.: Академвидав, 2011. – 512 с. (чл. автор. кол.).
 11. Науковий інструментарій українознавця: Довідник. – К.: ННДІУВС, 2012. – 375 с. (чл. автор. кол.).
 12. Українська історіографія. Курс лекцій. – К.: Генеза, 2004. – 496 с.; вид. 2-ге, доп. – К., 2012. – 512 с.
 13. Історія в термінах і поняттях: Довідник / Керівн. автор. кол. В.Колесник. – К. – Вишгород, 2014. – 732 с. (чл. автор. кол.).

Статті

2012

 1. Антропологічний потенціал архівної україніки // Вісник ЦДАЗУ. –2012. – № 1. – С.37–46.
 2. Апробація та публікація українознавчого дослідження, впровадження його результатів і захист кваліфікаційних робіт // Українознавство. – 2012. – № 4. – С.20–26.
 3. Класифікація джерел інтелектуальної історії України // Історичний архів: наукові студії. – Херсон, 2012. – С.106–113.
 4. Матеріальні артефакти в джерельному комплексі культурно-інтелектуальної історії України // Ейдос: альманах. – Вип.6. – К., 2012. – С.287–295.
 5. Апробація та публікація українознавчого дослідження, впровадження його результатів і захист кваліфікаційних робіт // Українознавство. – 2012. – № 4. – С.20–26.
 6. Зарубіжний світ як предмет дослідження новітньої української історіографії // Український історичний журнал. – 2012. – № 5. – С.120–134.
 7. Історичні знання в Галицько-Волинській державі // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ. – 2012. – № 20-21. – С. 435–440.
 8. Методика написання, редагування та бібліографічного оформлення українознавчого дослідження // Українознавство. – 2012. – №3. – С.66–72.
 9. Національна пам’ять: історіографічний контекст // Національна пам’ять: соціокультурний та духовний виміри. Національна та історична пам’ять. Зб. наук. праць. – Вип.4. – К.: ІНП, 2012. – С.30–41.
 10. Новітня українська історіографія всесвітньої історії // Збірник наукових праць ННДІУВІ. – Т.ХХХ. – К.,2012. – С.212–234.
 11. Професійна етика архівіста та запобігання конфліктів: Контекст менеджменту // Архіви України. – 2012. – № 4.  – С.5–21.
 12. Українська революція 1917–1921 рр. як чинник демонтажу Російської та Австро-Угорської імперій: історіографічний погляд // Українська революція 1917–1921 рр.: погляд із сьогодення. – К., 2012. – С.83–92.

 

2013

 1. Археографічна школа Університету св. Володимира // Український археографічний щорічник: нова серія. – Вип. 16–17. – К., 2013. – С.240–255.
 2. Джерельні свідчення нищення української культури: рецензія на кн.: Білокінь Сергій. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР (1917–1941 рр.): джерелознавче дослідження. – Т.2. – Дрогобич: Коло, 2013. – 1066 с. // Краєзнавство. – 2013. – № 4. – С.285–288.
 3. Зарубіжний світ у вимірі новітньої української історіографії // Україна, Європа і світ: Міжнар. збірн. наукових праць. – Вип.11. – Тернопіль, 2013. – С.207–219.
 4. Історичні та теоретико-методологічні и засади української археографії // З любов’ю до народів: ювілейний збірник на пошану В. І. Наулка з нагоди 80-річчя. – К., 2013. – С.59–67.
 5. Історіографічні студії професора Анатолія Коцура // Часопис української історії. – Вип. 25. – К., 2013. – С.104–108.
 6. Національна пам’ять як чинник утвердження української ідентичності // Проблеми державного будівництва в Україні. Вип. 21: Україна в євроінтеграційних процесах. У 2-х тт. – Т.1. – К., 2012. – С.35–37.
 7. Стратегія і тактика архівного менеджменту // Архіви України. – 2013. – № 5. – С.5–17.
 8. Три образи Гетьманату П. Скоропадського в українській історіографії // Національна та історична пам’ять: Павло Скоропадський – останній гетьман України (до 140-річчя від дня народження). – Вип. 7. – К.,2013. – С.56–66.
 9. «Україна – постаті» як концентр українознавства // Українознавство. – 2013. – № 3–4. – С.10–18.
 10. Українська духовність: історіографічний вимір // Українознавство. – 2013. – № 1. – С.28–34.
 11. Фундатори української археографії // Загартована історією. Ювілейний збірн. на пошану Н. І. Миронець з нагоди 80-річчя від дня народження. – К., 2013. – С.47–60.
 12. Цивілізаційні орієнтири новітньої української історіографії // Ейдос. – Вип.7. – К.: Інститут історії України НАН України, 2013. – С.371–381.
 13. Наукова школа архівістів та археографів Університету Св. Володимира // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Історія. – 2013. – Вип. 5. – С. 25–30.

2014

 1. Управлінські рішення в структурі архівного менеджменту // Архіви України. – 2014. – № 2. – С.92–105.
 2. Історична і національна пам’ять: історіографічний вимір // Особа в контексті часу. Книга на пошану Лариси Нагорної. –К.: ІПІЕНД, 2014. – С.21–35.
 3. Україна в історіософії Тараса Шевченка // Проблеми державного будівництва в Україні. – 2014. – Вип.22. – С.25–27.
 4. Цивілізаційний вибір України: теоретико-методологічний, історичний та освітянський аспекти // Україна у світовій історії. – 2014. – № 3 (52).  – С. 224–242.
 5. Цивілізаційні орієнтири новітньої української історіографії // Історіографічні дослідження в Україні. – Вип. 24. – К.: Інститут історії України НАН України, 2014. – С. 23–38.
 6. Калакура Я.С., Щербак М.Г. 70 років архівознавчій кафедрі Київського університету // Архіви України. – 2014. – № 4–5. – С.338–345.
 7. Українська та зарубіжна історіографії в рецепціях Тараса Шевченка // Україна – Європа – Світ: Міжнар. зб. наук. праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. – Вип. 13: присвячується 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – С. 15–26.
 8. Калакура Я., Алексієвець Л. Цивілізаційні засади української історіографії // Україна – Європа – Світ: Міжнар. зб. наук. праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. – Вип. 13: присвячується 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – С. 233–245.
 9. Рідний край в історіософії Тараса Шевченка // Краєзнавча Шевченкіана України. – Черкаси, 2014. – С.17–23.

2021 р.

1. Колективна монографія: Калакура Я. С. та ін. Деміфологізація історії та творення міфів в українській науці та публічному просторі: колективна монографія/ наук. ред. О. Салата та Ю.І.Ковбасенко. Львів-Торунь: Liha-Pres, 2021. 200 с.

Література: Ярослав Степанович Калакура. Біобібліографічний довідник / Наук. ред. В. Ф. Колесник, упоряди. І. Войцехівська, М. Палієнко та ін. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. – 159 с.; Корольов Б.І. Зоряний час професора Я. С. Калакури // Освіта. – 2002. – № 45. – С. 7; Ковальчук О. Калакура Ярослав Степанович // Українські історики ХХ століття. Біобібліогр. довідн. – К.; Львів, 2003. – С. 126–127; її ж. Калакура Ярослав Степанович // Енциклопедія історії України. – Т.4. – К.: Наук. думка, 2007. – С. 26–27; Клапчук С. М. Калакура Ярослав Степанович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1834–2004): Минуле й сьогодення. – К., 2004. – С. 208;  його ж. Калакура Ярослав Степанович // Енциклопедія сучасної України. – Т.12. – К., 2012. – С. 7; Кононенко П. Життєвий шлях Ярослава Калакури як подвижництво в ім’я розквіту України // Збірник наукових праць НДІУ. – Т.ХV. – К., 2007. – С.3–10; Гомотюк О. Історик у контексті епохи (до 75-річчя доктора історичних наук, професора Калакури Ярослава Степановича) // Мандрівець. – 2012. – № 4. – С.86–90;  Коломієць Н. А. Ярослав Степанович Калакура орач історичної ниви: ювілейний контекст // Сумський історико-архівний журнал. – 2012. – № ХVІІІ–ХІХ. – С.164–165; Мищак І. М. До 75-річчя Я. С. Калакури, заслуженого професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Трипільська цивілізація. – 2012. – № 9–10. – С.5–7; Пиріг Р. Я. Щедрі три чверті віку професора Ярослава Калакури // Архіви України. – 2012. – № 5 – С. 228–234; Хомич І. Сучасні проблеми підготовки архівних кадрів у працях Я.С.Калакури // Матеріали V Волинської міжнародної історико-краєзнавчої конференції: Зб. наук. праць. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – С.382–384 та ін.

Статті

2. Калакура Я.С. Антропологічний поворот в українознавстві// Персоналістика українознавства як світоглядний феномен. – Івано-Франківськ: Вид-во ІФНМУ, 2021. – С.9-20.
3. Калакура Я. С. Від української архівістики – до історії дипломатії: інтелектуальний світ Ірини Матяш. Архіви України, 2021, №2. – С.227-228. (Категорія Б)
4. Калакура Я. С.  Інституціоналізація електронного архівознавства як наукової та навчальної дисципліни//Архівістика: теорія, методика, практика : матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції (22-23 квітня 2021 р., м. Кам’янець-Подільський). Кам’янець-Подільський: «Рута», 2021.  – С.88-93.
5. Калакура Я. С. Історик на стику наук про людину:70-річчя доктора історичних наук, професора М. Ф. Юрія. Український історичний журнал, 2021.№2. С.231-233. (категорія А)
6. Калакура Я. С. Історичне – словом поетичним: Роздуми історика над новою збіркою поем поетки Любови Сердунич //Сердунич Л. До врат Острозьких (Історичне трипоем`я). Вінниця: «Твори»,2021. С.3-12.
7. Калакура Я.С., Палієнко М.Г. Концептуалізація електронного архівознавства в контексті цифровізації українського суспільства.//Архіви України , 2021, №3. С.36-65.  (Категорія Б)
8. Калакура Я. С. Людиноцентризм наукової і менеджерської діяльності
Руслана Пирога.//Архіви України, 2021, №2. – С.196-198. (Категорія Б)
9. Калакура Я. С. Методологічні засади інформаційного  менеджменту в умовах окупаційно-гібридної  війни Росії проти України. Український інформаційний простір, 2021 №1(7).– С.69-86.
10. Калакура Я. С. Методологічні та історіографічні підходи до оцінки знакових постатей козацької України// Поділля в роки Українськоїнаціональної революції середини ХУІІ століття. Вінниця: ПП Балюк І.Б., 2021. – С.39-51.
11. Калакура Я. С. Формування цивілізаційної ідентичності українства: міждисциплінарний дискурс//Українознавство, 2021, №1. – С.12-28. (Категорія Б)
12. Калакура Я. С. Фундатор новітнього українознавства. До 90-річчя  від дня народження і 65-річчя науково-педагогічної діяльності Петра Петровича Кононенка. Дивосвіт, 2021. С.8-11.
13. Калакура Я. С. Українська людина: виміри цивілізаційної ідентичності//Хронотопи історії. Студії на пошану пам’яті Петра Васильовича Киридона.Київ: Ніка,2021. С.28-37.

Рецензії 

14. Калакура Я. С. Наукове осмислення історіософії Омеляна Пріцака //Проблеми всесвітньої історії. 2021.№2 (14).- С.209-214.

Керівництво і консультування докторантів:

Докторська дисертація Н.В.Семергей «Новітня історіографія українського національно-культурного відродження другої половини ХІХ – першої третини ХХ століття» захищена 1 березня 2021 р. і затверджена.

2022 р.

1.Колективна монографія: Перелом: Війна Росії проти України у часових пластах і просторах минувшини. Діалоги з істориками. У двох книгах. Відпов. ред. В Смолій; упоряд.: Г.Боряк, О. Ясь. Київ: НАН України. Ін-тут історії України, 2022. Кн. 1     1-802 с.: Книга 2. 803–1526 с.; іл. Автор двох підрозділів.// URL: https://chtyvo.org.ua › authors › Avtorskyi_kolektyv

2. Колективна монографія: Цивілізаційна ідентичність українства: історія і сучасність /Автор. кол.: Я. С. Калакура – наук. редактор, О. Я. Калакура, О. О. Рафальський – керівник, М. Ф. Юрій. Київ : ІПіЕНД ім І. Ф. Кураса НАН України, 2022. 512 с.

Статті:
3. Калакура Я. С.  Ідеологічна леґітимація загарбницьких воєн і конструювання образу ворога в російській історіографії // Український історичний журнал. – 2022. – Число 4. – С. 93-108.   Категорія А

4. Калакура  Я. Електронні інформаційні ресурси архівів як джерельне підґрунтя українознавства// Українознавство.2022. №1. С. 106-119. Категорія Б.

5. Калакура Я. С.  Українська архівна наука у викликах війни та цифровізації інформаційних ресурсів архівів //Архіви України, 2022. №4. С.  Категорія Б.

6. Калакура Я. С. Українська історіографія на шляху діджитилізації. (Част. перша) // Часопис української історії. 2022. Вип.46. С.52-58. (наук. збірник, категорія Б.

7. Калакура Я. С., Корсак В.К., Таланчук П.М. та ін. Роль українців і генетично споріднених народів у реалізації п’яти головних всепланетних світоглядних революцій//Міжн. наук журнал «Грааль науки», № 12-13 (квітень;2022).С.526-544 //URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/grail-of-science/issue/view/29.04.2022/737.