Сербін Олег Олегович

 

Сербін О.О.Доктор наук із соціальних комунікацій, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, директор Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Провідний фахівець у галузі систематизації, індексування та бібліотечно-інформаційних класифікацій в Україні.

Забезпечує викладання студентам історичного факультету:

Спеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

ОП «Архівістика та управління документацією» (ОР «Бакалавр»):
➢ «Бібліотекознавство та бібліографія»
➢ «Аналітико-синтетичне опрацювання інформаційних ресурсів»
➢ «Стандартизація та сертифікація «за фаховим спрямуванням»
➢ «Наукометрія та бібліометрія»
➢ «Дистантні інформаційні сервіси»

 

Народився 26 березня 1982, м. Боярка, Київська обл., Україна.

Освіта

  • 2000—2004 — Київський національний університет культури і мистецтв, факультет Документальних комунікацій і міжнародної інформації Спеціалізація: «Книгознавець, менеджер видавничої діяльності» Червоний диплом.
  • 2004—2007 — Аспірантура НБУВ Національної академії наук України
  • 2008 — Здобув науковий ступінь «Кандидат історичних наук», 29 травня 2008 року захистив дисертацію на тему: «Історія, сучасний стан та перспективи розвитку бібліотечно-бібліографічних класифікацій в Україні» за спеціальністю 07.00.08 – «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство».
  • 2009—2010 — Переможець конкурсу проектів науково-дослідних робіт молодих учених НАН України та отримання Гранту НАН України на проведення науково-дослідної роботи «Еволюція класифікацій наук та бібліотечно-бібліографічних класифікацій»
  • 2010—2012 — Переможець конкурсу на здобуття стипендії НАН України для молодих вчених;стипендіат НАН України
  • 2012 — Здобув наукове звання «Старший науковий співробітник»зі спеціальності «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство»
  • 2016 — Здобув науковий ступінь «Доктор наук із соціальних комунікацій». 6 жовтня 2016 року захистив дисертацію на тему: «Бібліотечна систематизація наукової інформації: теоретико-методологічні засади розвитку» за спеціальністю 27.00.03 – “Книгознавство, бібліотекознавство, бібліоргафознавство”.

Професійна діяльність

  • 2001 — провідний бібліограф відділу Державних поточних бібліографічних покажчиків у Книжковій палаті України імені Івана Федорова.
  • 2002—2004 — Київський національний університет культури і мистецтв на посаді інженера-програміста кафедри книгознавства та видавничої діяльності, а згодом старшим лаборантом відділу профорієнтаційної роботи.
  • 2003 — обіймає посаду наукового співробітника відділу Наукової підготовки державних поточних бібліографічних покажчиків в Книжковій палаті України імені Івана Федорова.
  • 2004 — завідувач відділу Наукової підготовки державних поточних бібліографічних покажчиків Книжкової палати України імені Івана Федорова.
  • з квітня 2006 — Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (НБУВ) працівник у відділі розробки та підтримки електронного каталогу Центру комп’ютерних технологій на посадах молодшого наукового співробітника, виконуючого обв’язки (в.о.) наукового співробітника;
  • 2008 — захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук «Історія, сучасний стан та перспективи розвитку бібліотечно-бібліографічних класифікацій в Україні».
  • 2009 — науковий співробітник Національної Бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.
  • 2010 р. — Інституті бібліотекознавства НБУВ на посаді в.о. старшого наукового співробітника. Виходить друком монографія «Бібліотечно-бібліографічні класифікації: історична еволюція та сучасні тенденції розвитку»
  • 2011 р. — в.о. завідувача відділу систематизації НБУВ.
  • 2013 — очолює відділ наукового опрацювання документів у Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського. Відновлює викладацьку діяльність: спецкурси «Наукове класифікування» та «Сучасна систематизація інформації» на посаді доцента кафедри Книгознавства і бібліотекознавства у Київський національний університет культури і мистецтв.
  • З 1 грудня 2014 — директор Наукової бібліотеки ім. М.Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  • З 1 вересня 2017 — доцент кафедри видавничої справи та редагування Київського національного університету імені Тараса Шевченка; професор кафедри соціальних комунікацій та інформаційних наук Київський національний університет культури і мистецтв;

Громадська діяльність

З 2006 по 2014 рр. брав активну участь у науково-організаційній, методичній та культурно-просвітницькій роботі НБУВ, у тому числі, працював у складі оргкомітетів наукових конференцій та робочих груп з удосконалення бібліотечних процесів. З 2009 року був заступником голови профкому та заступником голови Ради молодих вчених Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, з 2010 року повноважний представник Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського в складі Технічного комітету стандартизації «Інформація і документація» (ТК 144) Українського інституту науково-технічної і економічної інформації.

3 2015 року керівник Секції університетських бібліотек Української бібліотечної асоціації.

З 2017 року очільник комісії з впровадження Універсальної десяткової класифікації в Україні.

3 2018 року член Президії Української бібліотечної асоціації.

Напрямок досліджень

Олег Сербін займається дослідженнями методології створення та використання бібліотечно-бібліографічних класифікаційних систем, дослідження еволюції класифікаційних систем, історико-технологічні особливості еволюції систематичного каталогу бібліотеки, представлення інформаційно-пошукових мов у веб-орієнтованих системах, систематизація бібліографічної інформації.

Вибрана бібліографія

 1. Сербін О. Систематизація інформації в контексті розвитку класифікацій наук: монографія / Олег Сербін. — К. : ВПЦ «Київський університет», 2015. — 431 с.
 2. Сербін О. Бібліотечно-бібліографічні класифікації: історична еволюція та сучасні тенденції розвитку / НАН України; Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського / Олексій Семенович Онищенко (наук.ред.). — К. : НБУВ, 2009. — 139 с.
 3. Сербін О. Підвищення ефективності пошукових інструментів у контексті розвитку індексування інформаційних ресурсів / Олег Сербін // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. — К., 2013. — № 35. — С. 39 — 48.
 4. Сербин О. Состояние библиотечных классификаций в Украине: надёжность реалий — в реалистичности надежд / Олег Сербин // Научные и технические библиотеки. — 2013. — № 6. — 76 — 83.
 5. Сербин О. Развитие классификационных систем как объект исследования, в аспекте эволюции и оптимизации систематизации информации/ Олег Сербин // Вісник Одеського національного університету / Серія «Бібліотекознавство. Бібліографознавство. Книгознавство». — 2012. — Т. 17, Вип. 2 (8). — С. 134—140.
 6. Сербін О. Систематичність та систематизаційність організації інформації як основні принципи відображення наукового знання в межах каталогу сучасної бібліотеки / Олег Сербін // Бібл. вісн. — 2012. — № 2. — С. 3-10.
 7. Сербін О. Історико-технологічні особливості еволюції систематичного каталогу бібліотеки: досвід майбутнього у новизні минулого / Олег Сербін // Бібл. вісн. — 2012. — № 4. — С. 3-12.
 8. Сербін О. Система управління знаннями, як складова наукотворення / Олег Сербін // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. — К., 2011. — № 32. — С. 349—357.
 9. Сербін О. «Таблиця відповідності скорочених варіантів УДК і ББК», як приклад спроби консолідації різно-структурних класифікаційних систем / Олег Сербін // Бібл. вісн. — 2011. — № 4. — С. 29-32.
 10. Сербін О. Концептуальне представлення предметності тріади з позиції класифікації наук стоїків / Олег Сербін // Вісн. Кн. палати. — 2010. — № 1. — С. 37-42.
 11. Сербін О. Еволюція схоластичної класифікації наук в рамках еманації теологічного вчення / Олег Сербін // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. — К., 2009. — № 23. — С. 27-34.
 12. Сербін О. Конгломерат інформаційно-пошукових мов як консолідаційна модель загального механізму впорядкування та пошуку бібліографічної інформації / Олег Сербін // Бібліотечний вісник. — 2008. — № 1. — С. 3-10.
 13. Сербін О. Систематизація читання як наслідок формування класифікаційної системи (на прикладі класифікації наук Гуго Сен-Вікторського) / Олег. Сербін // Вісник Книжкової палати . — 2009. — № 8. — С. 33-37.
 14. Сербін О. Наукова еволюція досліджень бібліо-інформаційної ноосфери в контексті безапеляційності професійного зростання/ Олег Сербін // Вісн. Кн. палати. — 2019. — № 12. — С.48-50.
 15. Сербін О. О. Університетські бібліотеки: запорука змін у наслідку щоденної роботи / Сербін Олег Олегович // Друга міжнар. наук. конф., м. Київ, 16-18 травня 2019 р. — Київ : Видавництво Ліра-К, 2019. — С. 56-58.
 16. Сербин О. О. Внедрение универсальной десятичной классификации на государственном уровне – путь к цивилизованному диалогу с миром (украинский опыт) / О. О. Сербин // Кітапхана – тарихи білім орталығы : халықаралық ғылыми-практикалық конф. материалдары = Библиотека как центр исторических знаний : материалы междунар. науч.-практ. конф. / [құраст. М. А. Таженова ; бас ред. Ш. Б. Шахметова]. — Павлодар, 2019. — Б. 187–192.
 17. Взаємодія книжкових трапдицій Білорусі й України в XVI – на початку XIX століття / Олег Сербін, Олесь Суша, Дмитро Лукін // Анотований збірник проектів спільного конкурсу ДФФД – БРФФД. — 2018 – С. 162-166.
 18. Оцінювання стратегії розвитку наукової бібліотеки дослідницького університету в контексті практичної реалізації та окреслення подальших перспектив / Олег Сербін, Максим Ситницький // Бізнес-Інформ. — 2018 – № 1. — С. 117-127.
 19. Перспективи розвитку наукових бібліотек дослідницьких університетів України в контексті імплементації європейського досвіду / Олег Сербін, Максим Ситницький // Проблеми Економіки. — 2018 – № 1(35). — С. 115-121.
 20. Сербін О. Індексування ресурсів в Україні на шляху до інтеграції в міжнародний інформаційний простір / О. Сербін // VII Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: європейські орієнтири»: збірник матеріалів / Укр. бібл. асоц. ; редкол. : В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, В. В. Загуменна, І. О. Шевченко, Я. Є. Сошинська. — Електрон. вид. — Київ : УБА, 2017. — С. 61-64.
 21. Сербин О. Некоторые аспекты стратегических поисков развития университетской библиотеки: от задач до их реализации / О. Сербин // Кітап. Уақыт. Қоғам: V халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары = Книга. Время. Общество: материалы V международной научно-практической конференции / құраст. М.А. Таженова; бас ред. А. Нухулы. — Павлодар: ПМПИ, 2017. — Б. 275-271.
 22. Bugrov, V., Sitnicki, M. W., & Serbin, O. (2021). Strategic management of creative industries: A case study of university information institutions. Problems and Perspectives in Management, 19(2), 453-468. doi:10.21511/ppm.19(2).2021.36.
 23. Lizunov, P., Biloshchytskyi, A., Kuchansky, A., Andrashko, Y., Biloshchytska, S., & Serbin, O. (2021). Development of the combined method of identification of near duplicates in electronic scientific works. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4(4(112), 57–63.
 24. Rudenko, S., Liashenko, I., Serbin, O., & Demydiuk, O. (2022). Development of creative entrepreneurship in Ukrainian technical universities. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, (1), 153-157. doi:10.33271/nvngu/2022-1/153 Scopus
 25. Аналіз динаміки розвитку наукової діяльності в університеті / О. Г. Іванченко, О. О. Сербін, Т. Г. Авраменко, Л. І. Асламова, О. Р. Бедюх, А. Я. Буніна, А. А. Бурих, О. О. Кривець, Н. В. Караульна, А. О. Ткачук, Л. Ф. Уманська, Н. Л. Щербина // Науково-дослідницька робота в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: підсумки за 2020 рік та завдання на 2021 рік / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; заг. ред.: О. І. Жилінська, Г. М. Толстанова. – Київ, 2021. – Розд. 2. – С. 16–172.
 26. Development of mathematical models of the project-vector space of educational environments / Andrii Biloshchytskyi, Svitlana Tsiutsiura, Аlexander Kuchansky, Oleg Serbin, Mykola Tsiutsiura, Svitlana Biloshchytska, Adil Faizullin // Eastern European Journal of Enterprise Technologies = Восточно-Европейский журнал передовых технологий = Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2022. – № 5/4 (119). – P. 50–61.