Підручники

Українська нумізматика і боністика. Навчально-методичний комплекс з дисциплін для студентів вищих навчальних закладів / А.М. Зубко. – К., 2023. – 48 с.

Предметом вивчення є дослідження металевих монет, паперових грошей і бонів як історичного джерела і пам’яток мистецтва. Дається огляд історіографії нумізматики і боністики і розглядається їх історія походження. Встановлюється зв’язок нумізматики і боністики з іншими спеціальними історичними дисциплінами. Визначається значення дослідження металевих монет, паперових грошей і бонів під час аналізу речових, зображальних та писемних джерел. Дається характеристика металевих монет, які мали поширення на терені сучасної України в давні часи, в середньовіччі і в новий час. Наводяться дані про паперові гроші і бони, котрі мали обіг в різні часи на теренах України. Розглядається методика дослідження і використання нумізматичних джерел, а також методи вивчення грошових знаків і бонів за їх основними ознаками.

Онлайн доступ

Українська геральдика і сфрагістика. Навчально-методичний комплекс з дисциплін для студентів вищих навчальних закладів / А.М. Зубко. – К., 2023. – 44 с.

Предметом вивчення є вивчення гербів і печаток як історичного джерела і пам’яток мистецтва. Дається огляд історіографії даних дисциплін і розглядається історія їх походження. Встановлюється зв’язок геральдики і сфрагістики з іншими спеціальними історичними дисциплінами. Визначається значення дослідження гербів і печаток під час аналізу писемних джерел. Дається характеристика родинних, міських, земельних, державних гербів України різних етапів її розвитку. Розглядаються основні правила геральдики і способи тлумачення гербів. Наводяться дані про зовнішній вигляд державних і приватних печаток, котрі застосовувалися в Україні в різні часи.

Онлайн доступ

Менеджмент в архівній справі: конспект лекцій / Я. С. Калакура. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2018. – 240 с.

Розглянуто ключові питання історії, методології, теорії та практики архівного менеджменту як науки, навчальної дисципліни й управлінської діяльності архівних установ. Узагальнено надбання сучасного українського й зарубіжного менеджменто- та архівознавства, досвід системи архівних установ України та зарубіжних країн щодо сучасного розуміння архівного менеджменту, його предмета й об’єкта, значення для підготовки фахівців з архівознавства. Викладено реакцію архівної галузі на виклики інформаційного суспільства, євроінтеграційних процесів, сучасні вимоги до управлінських кадрів архівної справи, шляхи підвищення ефективності та якості роботи архівів різних рівнів.

Для викладачів архівного менеджменту, студентів, які опановують архівознавство, керівників і працівників архівних установ.

Онлайн доступ

Методологія історіографічного дослідження: науково-методичний посібник / Я.С. Калакура. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2016. – 319 с.

Розглянуто ключові питання теорії, методології та методики історіографічного дослідження, його специфіки, зумовленої особливостями історіографії як спеціальної галузі історичної науки. Узагальнено досвід провідних українських і зарубіжних історіографів щодо сучасного розуміння історіографічного дослідження, його предмета й об’єкта, постановки історіографічної проблеми і теми, опрацювання її бібліографії та історіографії, методики пошуку, систематизації, класифікації, аналізу та використання джерел, складання плану і проспекту роботи, орієнтовного графіку написання тексту, його апробації, підготовки до опублікування або захисту, проведення презентації. Викладено сучасні кваліфікаційні вимоги до магістерських проектів і дисертаційних робіт, а також вимоги видавництв і редколегій періодичних видань до рукописів.

Для дослідників-початківців, магістрів, аспірантів і докторантів, які працюють у різних сферах історіографії: загальній, регіональній, галузевій, проблемній, персоналістичній та інших, а також для студентів історичних та інших факультетів.

Онлайн доступ

Історичне джерелознавство: підручник для студентів вищих навчальних закладів/ Я. С. Калакура, І. Н. Войцехівська, С. Ф. Павленко та ін. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: Либідь, 2017. – 512 с.: іл.

У підручнику з`ясовуються історичні, теоретично-методологічні й методичні проблеми історичного джерелознавства, його предмет, завдання, структура, теорія джерела, природа й інформативні можливості джерел, зокрема електронних, їх класифікація, методика й основні етапи опрацювання.

Значне місце відведено характеристиці традиційної та електронної джерельної україніки, інформаційного потенціалу Національного архівного фонду України, музейних і бібліотечних колекцій, залученню основних груп джерел до досліджень з історії України.

Для студентів бакалаврських, магістерських програм та аспіратнів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів.


image002

Cпеціальні історичні дисципліни: Довідник. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І. Н. Войцехівська (кер. авт. кол.), В. В. Томазов, М. Ф. Дмитрієнко та ін. – К.: Либідь, 2008. – 520 с.

Видання репрезентує комплекс традиційних та модерних спеціальних історичних дисциплін, частина яких має давню історію, традиції, наукові школи, а деякі перебувають на етапі свого становлення.

Значну увагу приділено визначенню предмета дисципліни, її об’єкта, завдань, методів дослідження та місця в структурі історичної науки.

Простежується внесок у розвиток спеціальних галузей історії провідних учених-гуманітаріїв, наукових осередків та інституцій.

Для студентів гуманітарних факультетів, викладачів, науковців, усіх, хто цікавиться вітчизняною історією, науками, культурою.

Онлайн доступ

image002

Калакура Я. С. Українська історіографія: Курс лекцій. – К.: Генеза, 2012. – 512 с.

Книга містить стислий виклад авторських лекцій відомого українського джерелознавця та історіографа заслуженого професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ярослава Калакури з української історіографії, в яких з’ясовуються поняття предмета й завдання української історіографії, її джерела та місце в структурі історичної науки, обґрунтовуються наукова періодизація зародження і розвитку знань з історії України. Головну увагу приділено характеристиці витоків і особливостей розвитку української історичної думки, від Середньовіччя до відновлення і зміцнення державної незалежності України.

Простежується внесок в українську історичну науку провідних істориків, наукових осередків та інституцій не тільки материкової України, а й української діаспори. Розвиток української історіографії розглядається на тлі європейської історичної науки.

Для професійних істориків, викладачів, учителів, студентів історичних та інших гуманітарних факультетів, усіх, хто захоплюється українською історією, наукою та культурою.

Онлайн доступ

image002Архівознавство: Підручник для студентів вищих навчальних закладів України / Редкол.: Я. С. Калакура (гол. ред.) та ін. – К., 1998. – 316 с.

Автори: Я. С. Калакура, Г. В. Боряк, Л. А. Дубровіна, К. І. Климова, В. П. Ляхоцький, І. Б. Матяш, К. Є. Новохацький, Г. В. Папакін, Р. Я. Пиріг, К. Т. Селіверстова, З. О. Сендик, А. К. Шурубура, М. Г. Щербак.

У підручнику висвітлено сучасні проблеми архівознавства як наукової системи і навчальної дисципліни. Головну увагу зосереджено на вузлових питаннях історії архівної справи, на формуванні системи її установ, організації Національного архівного фонду, класифікації документів, експертизі їхньої цінності. Значне місце відведено комплектуванню архівів, оптимізації зберігання та використання документів, застосуванню сучасних інформаційних технологій в архівній справі,науково-дослідній роботі.

Розрахований на студентів історичних, культурологічних, правничих, філологічних та інших спеціальностей вищих навчальних закладів.

Онлайн доступ

image002

Джерелознавство історії України: Довідник / гол. ред. колегії М. Я. Варшавчик. – К., 1998. – 212 с.

У довіднику вміщено статті про основні наукові поняття, категорії і терміни історичного джерелознавства, про основні групи джерел з історії українського народу, а також науково-біографічні довідки про вчених, що внесли вагомий вклад в теорію і практику джерелознавства.

Усім, хто цікавиться українською і зарубіжною історією, проблемами джерелознавства.

Онлайн доступ