Підручники

Історичне джерелознавство: підручник для студентів вищих навчальних закладів/ Я. С. Калакура, І. Н. Войцехівська, С. Ф. Павленко та ін. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: Либідь, 2017. – 512 с.: іл.

У підручнику з`ясовуються історичні, теоретично-методологічні й методичні проблеми історичного джерелознавства, його предмет, завдання, структура, теорія джерела, природа й інформативні можливості джерел, зокрема електронних, їх класифікація, методика й основні етапи опрацювання.

Значне місце відведено характеристиці традиційної та електронної джерельної україніки, інформаційного потенціалу Національного архівного фонду України, музейних і бібліотечних колекцій, залученню основних груп джерел до досліджень з історії України.

Для студентів бакалаврських, магістерських програм та аспіратнів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів.


image002

Cпеціальні історичні дисципліни: Довідник. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І. Н. Войцехівська (кер. авт. кол.), В. В. Томазов, М. Ф. Дмитрієнко та ін. – К.: Либідь, 2008. – 520 с.

Видання репрезентує комплекс традиційних та модерних спеціальних історичних дисциплін, частина яких має давню історію, традиції, наукові школи, а деякі перебувають на етапі свого становлення.

Значну увагу приділено визначенню предмета дисципліни, її об’єкта, завдань, методів дослідження та місця в структурі історичної науки.

Простежується внесок у розвиток спеціальних галузей історії провідних учених-гуманітаріїв, наукових осередків та інституцій.

Для студентів гуманітарних факультетів, викладачів, науковців, усіх, хто цікавиться вітчизняною історією, науками, культурою.

image002

Калакура Я. С. Українська історіографія: Курс лекцій. – К.: Генеза, 2012. – 512 с.

Книга містить стислий виклад авторських лекцій відомого українського джерелознавця та історіографа заслуженого професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ярослава Калакури з української історіографії, в яких з’ясовуються поняття предмета й завдання української історіографії, її джерела та місце в структурі історичної науки, обґрунтовуються наукова періодизація зародження і розвитку знань з історії України. Головну увагу приділено характеристиці витоків і особливостей розвитку української історичної думки, від Середньовіччя до відновлення і зміцнення державної незалежності України.

Простежується внесок в українську історичну науку провідних істориків, наукових осередків та інституцій не тільки материкової України, а й української діаспори. Розвиток української історіографії розглядається на тлі європейської історичної науки.

Для професійних істориків, викладачів, учителів, студентів історичних та інших гуманітарних факультетів, усіх, хто захоплюється українською історією, наукою та культурою.

image002Архівознавство: Підручник для студентів вищих навчальних закладів України / Редкол.: Я. С. Калакура (гол. ред.) та ін. – К., 1998. – 316 с.

Автори: Я. С. Калакура, Г. В. Боряк, Л. А. Дубровіна, К. І. Климова, В. П. Ляхоцький, І. Б. Матяш, К. Є. Новохацький, Г. В. Папакін, Р. Я. Пиріг, К. Т. Селіверстова, З. О. Сендик, А. К. Шурубура, М. Г. Щербак.

У підручнику висвітлено сучасні проблеми архівознавства як наукової системи і навчальної дисципліни. Головну увагу зосереджено на вузлових питаннях історії архівної справи, на формуванні системи її установ, організації Національного архівного фонду, класифікації документів, експертизі їхньої цінності. Значне місце відведено комплектуванню архівів, оптимізації зберігання та використання документів, застосуванню сучасних інформаційних технологій в архівній справі,науково-дослідній роботі.

Розрахований на студентів історичних, культурологічних, правничих, філологічних та інших спеціальностей вищих навчальних закладів.

image002

Джерелознавство історії України: Довідник / гол. ред. колегії М. Я. Варшавчик. – К., 1998. – 212 с.

У довіднику вміщено статті про основні наукові поняття, категорії і терміни історичного джерелознавства, про основні групи джерел з історії українського народу, а також науково-біографічні довідки про вчених, що внесли вагомий вклад в теорію і практику джерелознавства.

Усім, хто цікавиться українською і зарубіжною історією, проблемами джерелознавства.