Монографії

Українська історіографія на переломі: від методологічного монізму
до європейських орієнтирів: монографія / Я.С. Калакура. – К.: ВПЦ
“Київський університет”, 2022. – 464 с.

На основі аналізу широкого кола джерел розглянуто зміст і значення
методологічного перелому в українській історіографії на тлі відродження її
національних традицій в умовах відновлення державної незалежності України.
Відстежено процес методологічної переорієнтації українських істориків,
оновлення їхнього складу, розриву з ідеологічним монізмом і партійно-
класовим підходом і перехід до цивілізаційного осмислення вітчизняної
і зарубіжної історії. Розкрито зміст і специфіку антропологічного й соціо-
культурного поворотів в українській історичній науці в контексті її декому-
нізації, деколонізації, дерусифікації, інтеграції у світовий історіографічний
простір і протидії фальсифікації української історії на тлі окупаційно-
геноцидної війни Росії проти України. Висловлено пропозиції щодо подаль-
шого розвитку української історіографії, підвищення її світоглядної ролі
в реформуванні українського суспільства, його захисті, в утвердженні ціннос-
тей цивілізаційної ідентичності українства.

Для науковців, викладачів гуманітарних і суспільних дисциплін, аспіран-
тів і студентів.

Онлайн доступ

Архівні центри української еміграції (створення, функціонування, доля документальних колекцій) / М.Г. Палієнко. – К.: Темпора, 2008. — 688 с, іл.

У монографії викладено результати комплексного дослідження історії створення та функціонування архівних осередків української політичної еміграції в країнах Європи у міжвоєнний період, відтворено процес комплектування та організацію зберігання їхніх документальних фондів, досліджено обставини та шляхи переміщення українських еміграційних колекцій у роки Другої світової війни та в повоєнний період, їх засекречення, опрацювання й використання. Авторка здійснила реконструкцію складу документальних колекцій міжвоєнного періоду Українського національного музею-архіву, Українського історичного кабінету та Музею визвольної боротьби України в Празі, Української бібліотеки ім. С. Петлюри в Парижі. У книзі висвітлено також історію становлення та специфіку діяльності українських архівних центрів на північноамериканському континенті у другій половині XX ст.

Видання розраховане на науковців, аспірантів, студентів, а також усіх, хто цікавиться історією України та української діаспори в світі.

Онлайн доступ