Програма розвитку кафедри

ПРОГРАМА

розвитку кафедри архівознавства та спеціальних

галузей історичної науки історичного факультету

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

на період з 2023 по 2027 рр.

 

Кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки функціонує в структурі історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка вже понад 75 років і має давні традиції наукової та освітньої діяльності. Вона була заснована у 1944 р. з метою підготовки істориків-архівістів, кваліфікованих фахівців, яких на завершальному етапі Другої світової війни особливо потребувала архівна галузь у зв’язку з необхідністю відновлення діяльності архівних установ, забезпечення зберігання, наукового й технічного опрацювання, вивчення та використання документів. Колектив кафедри, який в різні роки очолювали відомі українські вчені – історіографи, джерелознавці, архівознавці Ф. Шевченко, В. Стрельський, В. Замлинський, Я. Калакура, М. Щербак – розвивав традиції документознавчої школи Київського університету, закладені ще у середині ХІХ – першій чверті ХХ ст. кількома поколіннями професорів і випускників Університету.

За цей період кафедра розвинулась в один з провідних центрів з підготовки істориків-архівістів, архівознавців, джерелознавців, історіографів, археографів, фахівців у галузі спеціальних історичних дисциплін в Україні. Цьому сприяла тісна довголітня співпраця колективу кафедри з науковими, освітніми й архівними установами, у т. ч. Інститутом української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Інститутом історії НАН України, Державною архівною службою, центральними, обласними й галузевими архівами України. Така широка співпраця сприяє підвищенню кваліфікації викладацького складу кафедри, його участі у спільних наукових, освітніх і видавничих проєктах, проходженню навчальних і виробничих практик студентами, працевлаштуванню випускників в архівних і наукових установах.

Нині на кафедрі працює 7 викладачів: доктори історичних наук, професори М. Г. Палієнко (завідувач), Я. С. Калакура (0, 5 ставки), Г. Г. Коцур, Ю. М. Сорока, доктор наук із соціальних комунікацій, професор О. О. Сербін (внутрішній сумісник, 0, 5 ставки), кандидати історичних наук доцент А. М. Зубко та асистент Н. А. Коломієць. Всі викладачі мають значний досвід педагогічної роботи, наукові здобутки і фахові публікації у галузі історичної науки, архівознавства, джерелознавства, бібліотекознавства, інформаційної діяльності.

Запропонована концепція розвитку кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки ґрунтується на засадах реформування вищої школи і архівної справи, на положеннях Закону України «Про вищу освіту» (від 01.07.2014 р., № 1556-VII), Статуті Університету та Стратегічному плані розвитку Університету на період до 2025 р., стандартами і рекомендаціями щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG).
Програма побудована з урахуванням кардинальних змін, що відбуваються у соціокультурному та інформаційному просторі, а також викликів, пов’язаних з повномасштабною російсько-українською війною, які мають визначальний вплив на розвиток українського суспільства в цілому та процеси в освітній і науковій сферах зокрема.

Сьогодні важливість функціонування та розширення діяльності кафедри в умовах війни з новою силою актуалізується. Країні потрібні висококваліфіковані фахівці, які у своїй роботі можуть забезпечити збереження, вивчення та використання архівних інформаційних ресурсів України, функціонування документаційних підрозділів установ різної сфери підпорядкування, а також аналітичне опрацювання, збереження, використання українських архівних зібрань як важливої складової формування національної пам’яті, ідентичності, європейської та світової історико-культурної спадщини.

У зв’язку з цим перед колективом кафедри постають нові виклики, які вимагають теоретичного осмислення та вироблення нових підходів до навчально-методичної, наукової та виховної діяльності.

 

Пріоритетні напрями розвитку кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки:

 – адоптація моделі підготовки архівістів, джерелознавців, управлінців документацією до вимог сучасного інформаційного суспільства, з урахуванням викликів, обумовлених військовою агресією, що актуалізують  розширення міждисциплінарних підходів, формування у здобувачів вищої освіти фахових компететностей, пов’язаних з забезпеченням збереження документальної історико-культурної спадщини України, поглиблене вивчення проблем безпеки і захисту архівних інформаційних ресурсів, організації їх інформаційно-аналітичного вивчення і використання у наукових, освітніх, культурних цілях, як одного з важливих факторів формування і збереження національної ідентичності та колективної пам’яті українського суспільства;

– забезпечення сталого розвитку освітньої програми «Архівістика та управління документацією», яка відкрита на історичному факультеті у рамках ліцензування спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа і покликана надати здобувачам освіту з широким доступом до працевлаштування, сформувати фахові компетентності для реалізації професійних завдань у галузі архівної справи та управління документацією, інформаційно-аналітичної діяльності, відповідними теоретичними знаннями і практичними навичками;

– розширення участі у викладанні дисциплін архівознавчого, джерелознавчого, історіографічного спрямування для забезпечення професійної підготовки студентів, що здобувають освіту за спеціальністю «Історія та археологія» з метою поглиблення теоретичних знань і вироблення практичних навичок роботи з різними видами історичних джерел, українських і зарубіжних архівних ресурсів, підготовки до наукової дослідницької діяльності;

– поглиблення співробітництва кафедри з Державною архівною службою України, архівними, бібліотечними, інформаційними установами з метою вдосконалення практичної підготовки студентів та розширення баз практики;

– реалізація наукових та освітніх проєктів у галузі архівознавства, джерелознавства, документознавства, історіографії, спеціальних історичних дисциплін у співпраці з профільними інститутами НАН України, університетськими кафедрами;

– розвиток міжнародного співробітництва, розширення зв’язків з університетськими кафедрами зарубіжних країн, які здійснюють підготовку істориків, архівістів, документознавців, фахівців у галузі спеціальних історичних дисциплін, а також науковими інституціями, архівними установами і організаціями, що сприятиме підвищенню мобільності студентів, стажуванню та обміну досвідом викладачів, їх участі у двосторонніх та багатосторонніх наукових й освітніх проєктах, конференціях.

 

Основні механізми реалізації програми розвитку кафедри

  1. Навчальна та навчально-методична робота та організація практик

Серед основних завдань кафедри у галузі навчально-методичної роботи слід виділити передусім забезпечення високого рівня викладання навчальних дисциплін з метою підготовки фахівців за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (ОП «Архівістика та управління документацією», ОР «бакалавр»), а також бакалаврів і магістрів за спеціальністю «Історія та археологія», розробка нових курсів, пов’язаних з запровадженням сучасних технологій в архівну галузь, інформаційними процесами в управлінні документацією, новими підходами і методами історичних, джерелознавчих, документознавчих досліджень.

Пріоритетне місце серед навчальних дисциплін, які викладаються на кафедрі, посідають обов’язкові та вибіркові освітні компоненти, покликані забезпечити високий рівень теоретичної і практичної підготовки істориків та архівістів, зокрема: «Архівознавство», «Джерелознавство», «Спеціальні історичні дисципліни», «Менеджмент в архівній справі», «Архіви та архівні системи зарубіжних країн», «Історія та теорія документознавства» «Керування документаційними процесами».

Водночас викладачами кафедри розробляються та впроваджуюсь в навчальний процес нові курси, покликані забезпечити підготовку спеціалістів, що можуть відповідати на виклики інформаційного суспільства, бути готовими для роботи з документами в умовах воєнного стану і надзвичайних ситуацій, серед яких: «Аналітико-синтетичне опрацювання інформаційних ресурсів», «Інформаційні технології, системи і ресурси в архівній та бібліотечній справі», «Безпека та збереження архівів під час збройних конфліктів, природних і техногенних катастроф».
Актуальним залишається об’єднання зусиль колективу кафедри з науковими інституціями та архівними установами для підготовки нового покоління підручників і навчальних посібників з архівознавства, документознавства, джерелознавства, інформаційної діяльності, організації й проведення наукових досліджень.

Важливим аспектом провадження освітньої діяльності є врахування потреб і постійний моніторинг ринку праці. Колектив кафедри традиційно підтримує сталі зв’язки з випускниками, проводить консультації з працедавцями – Державною архівною службою України, центральними та обласними архівами, науковими установами, які разом з кафедрою беруть участь в організації навчальних та виробничих практик (архівознавчих, документознавчих, джерелознавчих) для студентів освітньої програми «Архівістика та управління документацією», а також здобувачів інших освітніх програм на історичному факультеті..

Для успішного розвитку освітніх програм вважаємо доцільним подальше поглиблення співпраці з працедавцями, використання онлайн та офлайн можливостей для організації та проведення лекцій, зустрічей, вебінарів, воркшопів, тренінгів, практик на базі архівів та інших установ, якнайширшого використання архівних ресурсів для забезпечення та підвищення якості освітнього процесу.

Нагальним завданням є урізноманітнення форм інформаційної та профорієнтаційної діяльності, популяризації освітніх програм задля зацікавлення потенційних абітурієнтів у виборі спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, переваг її здобуття на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

 2. Кадрове забезпечення, наукова робота та
міжнародні зв’язки кафедри
 

Наукові дослідження у галузі архівознавства, джерелознавства, історіографії, біографістики, спеціальних історичних дисциплін традиційно посідали одне з ключових місць у діяльності кафедри архівознавства упродовж всього періоду її існування. У результаті плідної наукової роботи викладачів кафедри на історичному факультеті сформувалися наукові школи історіографії та архівознавства (проф. Я. С. Калакури), зарубіжної архівної україніки (проф. М. Г. Палієнко).

Співробітники кафедри є членами спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій, членами редколегій фахових видань. Проф. М. Г. Палієнко є головним редактором наукового журналу «Архіви України» (з 2020 р. і по теперішній час), членом Міжнародного інституту архівної науки (Італія-Словенія), Науково-методичної та Науково-видавничої рад Державної архівної служби України.

Водночас розвиток освітньої програми та підготовка сучасних фахівців у галузі інформаційної та архівної справи передбачає розширення міждисциплінарних зв’язків, ширшу співпрацю кафедри з підрозділами університету, які спеціалізуються на сучасних інформаційних технологіях та менеджменті (зокрема, з факультетом інформаційних технологій), а також ширше залучення до освітнього процесу ресурсів і кадрового потенціалу Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича, реалізацію спільних освітніх і наукових проєктів, проведення практик.

Також актуальним напрямом є поглиблення наукових контактів та здійснення спільних едиційних проектів з Інститутом української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, відділом спеціальних галузей історичної науки та електронних інформаційних ресурсів Інституту історії НАН України.Одним з перспективних напрямів підвищення кваліфікації кадрового складу кафедри є проходження короткотермінового онлайн і офлайн стажування у наукових установах та на профільних кафедрах зарубіжних університетів.

Важливим досягненням стало підписання у 2019 р. Меморандуму про співпрацю між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Університетом Alma Mater Europaea (Словенія), у якому функціонує потужний департамент архівістики та управління документацією. Потенційно важливим є подальше розширення кола міжнародних партнерів, публікація результатів досліджень у журналах, що індексуються в міжнародних наукометричних базах даних Scopus і Web of Science. Зазначимо, що окремі здобутки в цьому напрямі вже досягнуто, низку публікацій у відповідних журналах мають професори М. Г. Палієнко, Я. С. Калакура, Г. Г. Коцур, О. О. Сербін.

Враховуючи, що домінантою сучасного освітнього процесу є навчання через дослідження, колектив кафедри фокусує увагу на оновленні вектору науково-дослідної роботи студентів, залучає молодь до розробки актуальних проблем архівної науки, вивчення електронних інформаційних ресурсів. Дослідницькі пріоритети формуються навколо теми НДР «Розвиток архівознавства, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін в Україні та світі» (16КФ046-07, керівник – д.і.н., проф. М.Г.Палієнко), а результати висвітлюються у наукових публікаціях, під час виступів на всеукраїнських та міжнародних форумах, інтегруються у навчальний процес.
Міжнародна діяльність кафедри має виходити з того, що згідно з університетською Програмою розвитку, одним із стратегічних завдань Університету є рівноправне входження до світового та європейського освітнього простору. У зв’язку з цим особливої актуальності набуває участь колективу кафедри у міжнародних наукових та освітніх програмах, підготовка проектів до міжнародних конкурсів на отримання грантів.

З метою сприяння інтеграції діяльності кафедри до світової історико-архівної спільноти передбачається розширення членства у міжнародних історичних та архівних організаціях, співпраця з Секцією з архівної освіти і навчання Міжнародної ради архівів (Section for Archival Education and Training, International Council on Archives), Міжнародним інститутом архівної науки Трієсту та Марібору (International Institute for Archival Science of Triest and Maribor).

Важливим напрямом є також співпраця з підрозділами університетів європейських країн, які здійснюють підготовку архівістів, істориків-джерелознавців та управлінців документацією. Цьому має сприяти поглиблення співпраці з Інститутом історії та архівістики Університету Миколая Коперніка у Торуні (Польща), Департаментом архівної науки та управління документацією Університету Alma Mater Europaea (Словенія).

  1. Виховна робота кафедри

Колектив кафедри має перебувати у постійному творчому діалозі зі студентами, організовувати нові форми культурно-освітніх заходів з метою поширення у студентському середовищі загальноєвропейських демократичних цінностей, розуміння ролі архівів та історичних джерел у збереженні та плеканні національних і державницьких традицій, формування у молоді почуття патріотизму..

Незмінним правилом є дотримання Етичного кодексу університетської спільноти і зокрема принципів академічної доброчесності. Етика спілкування викладачів зі студентами передбачає цілковиту взаємоповагу, сприяння розвитку креативного мислення, підтримку творчої атмосфери на кафедрі. Також важливим є ознайомлення студентів з принципами професійної етики, дотримання принципів Кодексу етики архівістів, ухваленого Міжнародною радою архівів.

  1. Основні умови успішної реалізації програми

Успішне втілення програми розвитку кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки передбачає:
➢ ефективне використання творчого потенціалу науково-педагогічних кадрів, які працюють на кафедрі;
➢ впровадження викладачами кафедри європейського і світового досвіду наукової та навчально-методичної роботи, постійний саморозвиток і самовдосконалення, обумовлений принципами навчання впродовж життя;
➢ підтримка ініціатив кафедри на рівні факультету та Університету.

Кафедра являє авторитетний науковий та освітній осередок, але він потребує залучення молодих викладачів, які володіють сучасними інформаційними технологіями, а також професіоналів з практичним досвідом і науковими здобутками, що дозволить гідно відповідати на виклики воєнного часу та повоєнного розвитку України.

 

Програму розвитку кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка підготувала у процесі консультацій з  членами кафедри, керівниками архівних та інших установ завідувач кафедри, доктор історичних наук, професор Палієнко Марина Геннадіївна.

Водночас розвиток освітньої програми та підготовка сучасних фахівців у галузі інформаційної та архівної справи передбачає розширення міждисциплінарних зв’язків, ширшу співпрацю кафедри з підрозділами університету, які спеціалізуються на сучасних інформаційних технологіях та менеджменті (зокрема, з факультетом інформаційних технологій), а також ширше залучення до освітнього процесу ресурсів і кадрового потенціалу Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича, реалізацію спільних освітніх і наукових проєктів, проведення практик.