THE LANDSCAPE OF COMMUNITY ARCHIVES IN POLAND: A LECTURE OF MAGDALENA WIŚNIEWSKA-DREWNIAK

On May 16, 2023, an English-language webinar was held by dr MAGDALENA WIŚNIEWSKA-DREWNIAK, associate professor at the Institute of History and Archival Science, Faculty of History, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland on the topic “THE LANDSCAPE OF COMMUNITY ARCHIVES IN POLAND”. During the online lectures, the students of the educational program “Archival Science and Records Management” were introduced to the system of archival institutions in Poland with a special emphasis on the activities of public archives.
During the webinar, issues of interaction between archives and society, state and public archives were raised; issues of terminology, ensuring preservation, access and use of documents were discussed.
The lecture of Dr. Magdalena Wiśniewska-Drewniak aroused the interest of the students, which was evidenced by the discussion and exchange of opinions at the end of the meeting.
Prof. Maryna Paliienko expressed her sincere gratitude to Dr. Wiśniewska-Drewniak for a bright, meaningful presentation and hope for further deepening of cooperation between the Archival departments of the history faculties of Taras Shevchenko National University of Kyiv and Nicolaus Copernicus University in Toruń in the scientific and educational space.

16 травня 2023 р. відбувся англомовний вебінар dr MAGDALENA WIŚNIEWSKA-DREWNIAK (д-ра Магдалени Вішнєвської-Древняк), доцента Інституту історії та архівістики історичного факультету Університету Миколая Коперніка в Торуні, Польща, на тему «THE LANDSCAPE OF COMMUNITY ARCHIVES IN POLAND» («Ландшафт громадських архівів Польщі»). Під час онлайн лекції студентам ОП «Архівістика та управління документацією» було презентовано систему архівних установ Польщі з особливим акцентом на діяльності громадських архівів.
У ході вебінару порушувалися проблеми взаємодії архівів і суспільства, державних і громадських архівів, розглядалися питання термінології, забезпечення збереженості, доступу та використання документів.
Лекція д-ра Магдалени Вішнєвської-Древняк викликала зацікавлення у студентів, свідченням чого була дискусія та обмін думками наприкінці зустрічі.
Проф. Марина Палієнко висловила щирі слова вдячності д-ру Вішнєвській-Древняк за яскраву, змістовну презентацію та сподівання на подальше поглиблення співпраці між архівними відділеннями історичних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Університету Миколая Коперніка у Торуні у науковому та освітньому просторі.
Кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки